Báo cáo ĐTM của dự án nhà máy sản xuất vật liệu composite và điện tử

Luật Bảo vệ môi trường 2020 không quy định điều kiện của đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để phù hợp với Luật Đầu tư 2020. Minh Phương Corp - Đơn vị chuyên tư vấn hồ sơ giấy phép môi trường các Cấp, báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp bộ, cấp tỉnh... Báo cáo ĐtM dự án nhà máy sản xuất vật liệu composite và điên tử.

Ngày đăng: 07-11-2023

399 lượt xem

Đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất vật liệu composite và điện tử

Luật Bảo vệ môi trường 2020 không quy định điều kiện của đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để phù hợp với Luật Đầu tư 2020. Minh Phương Corp - Đơn vị chuyên tư vấn hồ sơ giấy phép môi trường các Cấp, báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp bộ, cấp tỉnh... 

MỞ ĐẦU........................................................................................................................................ 1
 1. Xuất xứ của dự án................................................................................................................ 1

  1. Thông tin chung về dự án............................................................................................ 1

  2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.............................. 2

  3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường............................ 2

  4. Sự phù hợp của dự án .................................................................................................. 2

 2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM....................................................... 3

  1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật có liên quan... 3

  2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án..................................................................................................................... 7

  3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập.................................................................. 7

 3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường............................................................ 7

 4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường..................................................................... 9

 5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM..................................................................... 10

  1. Thông tin về dự án..................................................................................................... 10

  2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường................................................................................................................................... 15

 1. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án        15

 2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án................................... 23

 3. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án...................................... 28

CHƯƠNG 1.     THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN.............................................................................. 30

 1. Thông tin dự án............................................................................................................... 30

  1. Tên dự án................................................................................................................. 30

  2. Tên chủ dự án.......................................................................................................... 30

  3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án............................................................ 30

  4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án........................................ 34

  5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường           34

  6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án....... 34

 2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án...................................................... 36

 3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án. Nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án....................................................................................................................... 49

  1. Giai đoạn thi công................................................................................................... 49

  2. Giai đoạn vận hành dự án...................................................................................... 54

 4. Công nghệ sản xuất, vận hành...................................................................................... 56

 5. Biện pháp tổ chức thi công............................................................................................ 78

  1. Biện pháp tổ chức thi công Khu vực nhà máy (Khu B1 và B2)........................ 78

  2. Biện pháp tổ chức thi công Khu vực nhà cở công nhân (Khu CN-01)............. 81

 6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án................................. 85

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN........................................................................ 88

 1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.............................................................................. 88

 2. Hiện trạng chất lượng môi trường, đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án...... 88

  1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường.................................................. 88

2.2.2 Hiện trạng đa dạng sinh học.................................................................................... 98

 1. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án        100

 2. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án...................................................... 100

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG........................ 101

 1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong

giai đoạn thi công, xây dựng............................................................................................... 101

 1. Đánh giá, dự báo các tác động............................................................................ 101

 2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường............................................................................... 131

 3. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong

giai đoạn vận hành............................................................................................................... 147

 1. Đánh giá, dự báo các tác động............................................................................ 147

 2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường............................................................................... 174

 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường................................ 214

 1. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo.......................................................................................................     215

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC.............................................................. 216

CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG........ 217

 1. Chương trình quản lý môi trường của dự án............................................................. 217

 2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của dự án......................................... 222

  1. Giai đoạn thi công xây dựng............................................................................... 222

  2. Giai đoạn dự kiến khi vận hành.......................................................................... 222

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THAM VẤN............................................................................. 224

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.......................................................................... 225

 1. Kết luận................................................................................................................................. 225

 2. Kiến nghị............................................................................................................................... 225

 3. Cam kết của chủ dự án đầu tư............................................................................................ 225

Nội dung báo cáo đtm dự án nhà máy sản xuất vật liệu composite và điện tử

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của dự án

1.1.Thông tin chung về dự án

Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô ”

Quy mô của dự án như sau:

Bảng 0.1: Tổng hợp quy mô của dự án

 

Thời  

gian

 

Tên sản phẩm

Quy mô

tổng/năm

(ĐVT: 1.000 cái)

2023

Vỏ nhựa sản phẩm tiêu dùng 3C

1.900

1

Vỏ vật liệu 3C

1.900

2024

Vỏ nhựa/ vỏ vật liệu composite/ vỏ kim loại sản phẩm tiêu dùng 3C; phụ tùng ô tô

 

16.000

1

Vỏ nhựa

15.300

2

Vỏ composite

0

3

Vỏ kim loại

700

4

Phụ tùng ô tô

0

2025

Vỏ nhựa/ vỏ vật liệu composite/ vỏ kim loại sản phẩm tiêu dùng 3C; phụ tùng ô tô; các bộ phận điện tử khác

 

46.000

1

Vỏ nhựa

37.214

2

Vỏ composite

1.098

3

Vỏ kim loại

7.688

4

Phụ tùng xe hơi

0

5

Các bộ phận điện tử khác

0

2026

Vỏ nhựa/ vỏ vật liệu composite/ vỏ kim loại sản phẩm tiêu dùng 3C; phụ tùng ô tô, các bộ phận điện tử khác

 

65.000

1

Vỏ nhựa

45.844

2

Vỏ composite

2.035

3

Vỏ kim loại

14.247

4

Phụ tùng xe hơi

1.916

5

Các bộ phận điện tử khác

958

 

Căn cứ vào quy mô và tổng mức đầu tư, dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại mục 1, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2011 của Chính phủ.

Lập báo cáo ĐTM cho dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô”. Phạm vi của báo cáo như sau:

 • Đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ nhựa, công suất 45.844.000 cái/năm;

 • Đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ composite, công suất 2.035.000 cái/năm;

 • Đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ kim loại sản phẩm tiêu dùng 3C, công suất 14.247.000 cái/năm;

 • Đầu tư dây chuyền sản xuất phụ tùng xe hơi, công suất 1.916.000 cái/năm;

 • Đầu tư dây chuyền sản xuất các bộ phận điện tử khác, công suất 958.000cái/năm;

 • Xây dựng khu nhà ở công nhân, quy mô 8.000 người.

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu composite và điện tử. Bên cạnh đó, đã có quyết định phê duyệt ĐTM. Vì vậy, dự án phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

a) Quá trình thực hiện ĐTM

Báo cáo ĐTM dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô” được thực hiện với các bước sau:

 • Bước 1: Nghiên cứu Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án;

 • Bước 2: Khảo sát thực tế tại khu vực thực hiện dự án;

 • Bước 3: Thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án và vùng xung quanh;

 • Bước 4: Thực hiện đánh giá, dự báo các tác động tiêu cực tới môi trường theo các giai đoạn thực hiện dự án;

 • Bước 5: Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án;

 • Bước 6: Tổ chức tham vấn;

 • Bước 7: Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô”.

2.Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

2.1.Thông tin về dự án

 1. Thông tin chung

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô.

 1. Công nghệ sản xuất

a)Quy trình công nghệ sản xuất vỏ nhựa

Quy trình sản xuất vỏ nhựa của nhà máy được thể hiện chi tiết qua hình sau:

Quy trình công nghệ sản xuất vỏ nhưa

b)Quy trình công nghệ sản xuất vỏ composite

Quy trình sản xuất vỏ composite của nhà máy được thể hiện qua hình sau:

Quy trình công nghệ sản xuất vỏ composite

Hình 0.2: Quy trình công nghệ sản xuất vỏ Composite

c)Quy trình công nghệ sản xuất vỏ hợp kim

Quy trình sản xuất vỏ kim loại của nhà máy được thể hiện qua hình sau:

Quy trình sản xuất vỏ hợp kim nhôm
Hình 0.3: Quy trình sản xuất vỏ hợp kim nhôm/magie

d)Quy trình công nghệ tái chế nhựa, làm khuôn và linh kiện phần cứng

Quy trình công nghệ tái chế nhựa được thể hiện qua hình sau:

Quy trình tái chế nhựa

Hình 0.4: Sơ đồ quy trình tái chế nhựa

Quy trình công nghệ sản xuất khuôn mẫu được thể hiện qua hình sau:

Quy trình sản xuất khuôn mẫu

Hình 0.5: Sơ đồ quy trình sản xuất khuôn mẫu

>>> Xem thêm: Mẫu giấy phép môi trường nhà máy chế tạo hợp kim

 

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com