Báo cáo kết quả xét thầu đánh giá hồ sơ đề xuất

Báo cáo kết quả xét thầu đánh giá hồ sơ đề xuất

Báo cáo kết quả xét thầu đánh giá hồ sơ đề xuất

  • Mã SP:HSMt 1
  • Giá gốc:25,000,000 vnđ
  • Giá bán:20,000,000 vnđ Đặt mua

Báo cáo kết quả xét thầu đánh giá hồ sơ đề xuất

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

1. THÔNG TIN CƠ BẢN 5

1.1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu 5

1.2. Tổ chuyên gia đấu thầu 6

1.3. Phương pháp đánh giá 6

2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 7

2.1. Các thủ tục để mở thầu: 7

2.2. Quá trình tổ chức mở thầu: 7

2.3. Các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống khi lựa chọn nhà thầu: 8

3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 8

3.1. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX 8

3.2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 9

3.3. Kết quả đánh giá về kỹ thuật 10

3.4. Kết quả đánh giá về tài chính: 10

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12

5. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU 13

 

PHẦN PHỤ LỤC: CÁC VĂN BẢN

Phụ lục 1: Bảng tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Phụ lục 2: Các biểu mẫu

Mẫu số 1: Danh mục tài liệu đính kèm

Mẫu số 2a: Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX

Mẫu số 2b: Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

Mẫu số 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Mẫu số 4b: Đánh giá về kỹ thuật.

Mẫu số 5: Sửa lỗi

Mẫu số 6: Hiệu chỉnh sai lệch

Mẫu số 11: Bảng tổng hợp giá chào

 

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Trong Báo cáo kết quả đánh giá này các từ sau đây được viết tắt như sau:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: KHLCNT

- Hồ sơ yêu cầu: HSYC;  

- Hồ sơ đề xuất: HSĐX

 

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD MINH PHUONG

Số: 22-04/BCXT -TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT

Gói thầu số 01 : Mua sắm bản Thiết kế máy Xà gồ.

Dự án : Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép  nhẹ tiền chế. Mã số CNC.08.DAPT/15.

Địa điểm : 212/158/98A Nguyễn Văn Nguyễn, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM.

 

 KÍNH GỬI : CÔNG TY TNHH MÁY VÀ SẢN PHẨM THÉP VIỆT

 

Tổ chuyên gia đấu thầu được Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-MP ngày 05/03/2016 để thực hiện đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu “Mua sắm Bản thiết kế máy xà gồ” thuộc dự án Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế, Mã số CNC.08.DAPT/15;

Căn cứ hợp đồng kinh tế số 002/HĐDV  ngày 04/03/2016 về việc Tư vấn lập Hồ sơ yêu cầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất các gói thầu số 01 “Mua sắm bản thiết kế máy Xà gồ;

Căn cứ Hồ sơ yêu cầu và Hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham dự gói thầu nói trên, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá Hồ sơ đề xuất trong thời gian từ ngày 20/04/2016 đến ngày 22/04/2016.

Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

1.1.1. Giới thiệu chung về dự án

- Gói thầu số 01: Mua sắm Bản thiết kế máy Xà gồ.

Dự án : Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế, Mã số CNC.08.DAPT/15.

- Địa điểm cung cấp: 212/158/98A Nguyễn Văn Nguyễn, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM.

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Máy và sản phẩm Thép Việt.

- Giá gói thầu : 546.000.000 đồng.

- Nguồn vốn : Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu : Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng : trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 60 ngày.

1.1.2. Các căn cứ pháp lý

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 707/QĐ – BKHCN ngày 01/04/2016 của Bộ Khoa Học Công nghệ về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 02 gói thầu thuộc dự án “ Hoàn thiện thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất linh hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền chế. Mã số CNC.08.DAPT/15.”

- Căn cứ Quyết định số 02/2016 /QĐ-TV ngày  02/04/2016 của Giám đốc Công ty TNHH Máy và sản phẩm Thép Việt về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 01 “ Mua sắm bản thiết kế máy Xà Gồ”.

 

1.2. Tổ chuyên gia đấu thầu 

STT

Họ tên

Chức vụ

Thời gian thực hiện

Cách thực hiện

1

Nguyễn Văn Thanh

Tổ trưởng;                      Phụ trách chung

Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo nhóm

2

Nguyễn Văn Chính

Tổ viên; Phụ trách:             Kỹ thuật, công nghệ

Theo nhóm

3

Vũ Thị Là

Tổ viên; Phụ trách: Pháp lý, tài chính           

Theo nhóm

 

1.3. Phương pháp đánh giá 

Việc đánh giá HSĐX (đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, đánh giá về kỹ thuật, xác định giá dự thầu) được thực hiện theo trình tự, nội dung các bước đánh giá nêu tại Chương II của HSYC.

Hồ sơ đề xuất được đánh giá theo các bước sau:

1.3.1. Bước 1: Kiểm tra, đánh giá về tính hợp lệ của HSĐX và năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu

Phương pháp đánh giá: Đánh giá theo phương pháp Đạt/Không đạt

1) Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX.

HSĐX được xem xét về tính hợp lệ nếu không đáp ứng một trong các nội dung đánh giá sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

2) Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

HSĐX đáp ứng được các yêu cầu của bước đánh giá này được chuyển sang bước đánh giá tiếp theo, nếu không đáp ứng sẽ bị loại và không được xem xét bước tiếp theo.

 

1.3.2. Bước 2: Đánh giá về kỹ thuật và giá

- Đánh giá kỹ thuật theo phương thức đạt hay không đạt:

HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt, nếu không đạt sẽ bị loại.

- Đánh giá về giá theo phương pháp giá thấp nhất.

2. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các nội dung liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được trình bày tại Phụ lục I báo cáo này.

Ngoài nội dung trên, phần này nêu các nội dung sau:

2.1. Các thủ tục để mở thầu:

- Thông báo mời thầu: Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số 63 ngày 06/04/2016.

- Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 12/04/2016 đến 80 giờ 30 phút, ngày 20/04/2016 tại Văn phòng Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt, 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Nộp Hồ sơ đề xuất: Trước 8 giờ 30 phút, ngày 20/04/2016 tại Văn phòng Công ty Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt.

- Mở thầu Hồ sơ đề xuất: 08 giờ 45 phút, ngày 20/04/2016 tại Văn phòng Công ty Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt.

Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ yêu cầu và nộp Hồ sơ đề xuất

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGÀY MUA

NGÀY NỘP

1

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Đồ họa SOLUCA

14/04/2016

20/04/2016

2

Công ty TNHH SX – TM – DV Hợp Long

15/04/2016

20/04/2016

3

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

15/04/2016

20/04/2016

 

2.2. Quá trình tổ chức mở thầu:

2.2.1. Thời gian, địa điểm:

Hội nghị mở thầu được tiến hành vào lúc 08 giờ 45 phút, ngày 20/04/2016 tại phòng họp của Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt, địa chỉ: lầu 5, 291 Điện Biên Phủ, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

 

2.2.2. Thành phần tham dự:

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt

- Ông Trần Minh Chí Chức vụ: Phó Giám đốc

- Ông Nguyễn Quốc Trung Chức vụ: Trưởng phòng dự án

- Bà Lê Thị Phú Chức vụ: Trợ lý dự án

2. Đơn vị Tư vấn đấu thầu: Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương

- Ông  Nguyễn Văn Thanh Chức vụ: Tổ trưởng tổ xét thầu

- Bà Vũ Thị Là              Chức vụ: Tổ viên

3. Đại diện các nhà thầu:

- Nhà thầu:  Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên Chức vụ: Nhân viên

- Nhà thầu:  Công ty TNHH SX – TM – DV Hợp Long

Ông Trần Văn Thành Chức vụ: Nhân viên

- Nhà thầu:  Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

Bà Nguyễn Lê Minh Ánh            Chức vụ: Nhân viên

2.2.3. Trình tự mở thầu:

- Đại diện Chủ đầu tư tuyên bố mở thầu.

- Thông báo các thành phần tham dự.

- Trình bày các thủ tục, các điều kiện pháp lý để xin phép mở thầu, danh sách các Nhà thầu tham dự.

- Kiểm tra niêm phong các HSĐX, các Nhà thầu ký xác nhận vào Hồ sơ đề xuất của mình.

- Mở lần lượt các Hồ sơ đề xuất đọc và ghi các thông tin chủ yếu.

- Ý kiến của các thành viên tham dự.

- Thông qua biên bản mở thầu.

- Đại diện Bên mời thầu, đại diện các Nhà thầu, đại diện các Cơ quan quản lý xác nhận vào biên bản mở thầu (Xem biên bản hội nghị mở thầu phụ lục I).

2.2.4. Kết quả mở thầu:

- Số Nhà thầu có HSĐX được xem xét đánh giá: 03.

1) Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA;

2) Công ty TNHH SX - TM - DV Hợp Long;

3) Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp.

- Số Nhà thầu có HSĐX không được xem xét đánh giá: Không có.

- Nội dung của các Hồ sơ đề xuất được mở công khai tại hội nghị mở thầu và được tóm tắt như trong Biên bản mở thầu kèm theo (xem phụ lục II).

2.3. Các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống khi lựa chọn nhà thầu: 

Không có.

3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

3.1. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

a) Trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX (theo chương II mục 1 HSYC); kết quả đánh giá các nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 1 dưới đây:


Biểu số 1

STT

Nội dung đánh giá

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

Công ty TNHH SX - TM - DV Hợp Long

Ghi chú

1

Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX

Đạt

Đạt

Không hợp lệ

Mẫu số 2a   Phụ lục II

2

Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

Hợp lệ

Hợp lệ

Không xét

Mẫu số 2b  Phụ lục II

Kết Luận

Hợp lệ

Hợp lệ

Không hợp lệ

 

b) Thuyết minh về các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSYC: có 01 nhà thầu là Công ty TNHH SX - TM - DV Hợp Long.

Lý do: Công ty TNHH SX - TM - DV Hợp Long không cung cấp được hợp đồng tương tự và Báo cáo tài chính và tài liệu hướng dẫn vận hành theo yêu cầu của HSYC.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐX nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

Ngày 20/04/2016, Công ty TNHH Máy và Sản Phẩm Thép Việt có gửi công văn số 1604003/CV-TV tới nhà thầu Công ty TNHH SX- TM-DV Hợp Long yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐX. Đến 14h00 ngày 20/04/2016 Công ty TNHH SX- TM-DV Hợp Long đã cung cấp được Giấy CNĐKKD bản gốc để đối chiếu theo biên bản xác nhận số 1604005/BBXN-TV. Tuy nhiên đến 12h00 ngày 22/4/2016, Công ty TNHH SX- TM-DV Hợp Long vẫn không cung cấp được Hợp đồng tương tự, Báo cáo tài chính và tài liệu hướng dẫn vận hành theo yêu cầu của HSYC.

Ngày 20/04/2016, Công ty TNHH Máy và Sản Phẩm Thép Việt có gửi công văn số 1604004/CV-TV tới nhà thầu Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp yêu cầu bổ sung, làm rõ HSĐX. Đến 14h15 ngày 20/4/2016, Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp đã cung cấp được Giấy CNĐKDN bản gốc, 03 hợp đồng tương tự  bản gốc để đối chứng với bản sao trong hồ sơ đề xuất theo biên bản xác nhận số 1604005/BBXN-TV.

 

HSĐX được tiếp tục đánh giá về năng lực, kinh nghiệm gồm 02 hồ sơ:

+ Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA;

+ Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp.

 

Đính kèm theo báo cáo này: bảng kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX (Xem Mẫu số 2a Phụ lục II) và bảng đánh giá tính hợp lệ của HSĐX (Xem Mẫu số 2b Phụ lục II).

3.2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

a) Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (theo Mẫu số 3 Phụ lục II), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Biểu số 2 dưới đây:

Biểu số 2

STT

Nội dung đánh giá

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

Ghi chú

1

Bản cam kết đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu

Đạt

Đạt

Mẫu số 3 – Phụ lục II

2

Kinh nghiệm

Đạt

Đạt

Mẫu số 3 – Phụ lục II

3

Năng lực tài chính

Đạt

Đạt

Mẫu số 3 – Phụ lục II

Kết luận

Đạt

Đạt

 

b) Thuyết minh về các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSYC: Không có.

c) Các nội dung yêu cầu làm rõ HSĐX về kỹ thuật nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Không có

Đính kèm theo báo cáo này: bảng đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu (Xem các Mẫu số 3, Phụ lục II).

3.3. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Danh sách nhà thầu có HSĐX đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

b) Danh sách nhà thầu có HSĐX không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:  không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ HSĐX trong quá trình đánh giá về kỹ thuật:

- Không có.

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá về kỹ thuật:

- Không có.

Đính kèm theo báo cáo này: bảng đánh giá chi tiết về kỹ thuật của nhà thầu (Xem Mẫu số 04, Phụ lục II).

e) Kết quả đánh giá về kỹ thuật

- Theo nội dung Hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá HSĐX được Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt phê duyệt, HSĐX về kỹ thuật của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA  và Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật.

3.4. Kết quả đánh giá về tài chính: 

Có 2 nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật được xét đánh giá phần tài chính.

a) Xác định giá dự thầu:

Tên nhà thầu

Giá trong đơn dự thầu (chưa tính giảm giá)

Giảm giá (Nếu có)

Giá dự thầu

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA

546,000,000 đồng

không

546,000,000 đồng

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

612,000,000 đồng

không

612,000,000 đồng

b) Sửa lỗi :

Tên nhà thầu

Tổng giá trị sửa lỗi số học

Giá dự thầu (trong đơn dự thầu) sau sửa lỗi

Tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học

% tổng giá trị tuyệt đối lỗi số học so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

0

546,000,000 

0

0%

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

0

612,000,000

0

0%

Đính kèm theo báo cáo này: Bảng sửa lỗi của HSĐX (Mẫu số 5) ở phần phụ lục II

c) Hiệu chỉnh sai lệch

Những nội dung thiếu hoặc thừa trong HSĐX so với yêu cầu HSYC; khác biệt giữa các phần của HSĐX, giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính; giữa con số và chữ viết; giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSĐX cần phải hiệu chỉnh sai lệch. Việc điều chỉnh sai lệch này được diễn giải, thuyết minh chi tiết. Kết quả về hiệu chỉnh sai lệch được tổng hợp dưới đây:

 

STT

Kết quả hiệu chỉnh sai lệch

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

1

Hiệu chỉnh sai lệch về nội dung thiếu và thừa trong HSĐX so với yêu cầu của HSYC. (Chào Thừa)

     

 Không

 

     

 Không

 

2

Hiệu chỉnh sai lệch giữa các phần của HSĐX :

+ Giữa đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính

+ Giữa con số và chữ viết.

+ Giữa nội dung trong đơn dự thầu và các phần khác của HSĐX

+ Những sai lệch khác

Không

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch khác

Không

Không

4

Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch

0 đồng

0 đồng

5

Tổng giá trị tuyệt đối hiệu chỉnh sai lệch

0 đồng

0 đồng

6

% Tổng giá trị hiệu chỉnh sai lệch so với giá dự thầu (trong đơn dự thầu)

0 %

0 %

Đính kèm theo báo cáo này: Bảng hiệu chỉnh sai lệch của HSĐX (Mẫu số 6) ở phần phụ lục II.

d) Chuyển đổi giá đề nghị trúng thầu sang một đồng tiền chung.

Nhà thầu chào thầu bằng đồng tiền Việt.

e) Tổng hợp giá dự thầu và xếp hạng

Căn cứ theo các đánh giá bên trên, việc tổng hợp giá dự thầu được thực hiện theo bảng dưới đây:

STT

Nội dung

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

1

Xác định giá dự thầu

546,000,000

612,000,000

2

Sửa lỗi

Không

Không

3

Hiệu chỉnh sai lệch

Không

Không

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá và chào thừa.

546,000,000

612,000,000

5

Giá đánh giá

546,000,000

612,000,000

6

Xếp hạng các HSĐX

01

02

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở so sánh và xếp hạng các HSĐX, tổ chuyên gia đấu thầu đưa ra kết luận và đề nghị về kết quả đấu thầu như sau:

1- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA

Giá đề nghị trúng thầu ( đã bao gồm thuế VAT ):   546,000,000 đồng.

(Bằng chữ:  Năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn).

2- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

3- Thời gian thực hiện hợp đồng : 60 ngày.

Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp không được trúng thầu vì có giá trị chào thầu vượt dự toán gói thầu được phê duyệt

Đề nghị chủ đầu tư xem xét và tiến hành mời nhà thầu Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA thương thảo hợp đồng.

 

5. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU

 

TỔ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

 

Nguyễn Văn Thanh …………………

Nguyễn Văn Chính …………………

Vũ Thị Là ………..…………………

 

 

PHẦN PHỤ LỤC

 

Phụ lục I: Bảng tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Phụ lục II: Các biểu mẫu

Mẫu số 1: Danh mục tài liệu đính kèm

Mẫu số 2a: Kiểm tra tính hợp lệ của HSĐX

Mẫu số 2b: Đánh giá tính hợp lệ của HSĐX

Mẫu số 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Mẫu số 4a: Đánh giá về kỹ thuật

Mẫu số 4b: Tổng hợp kết quả đánh giá về kỹ thuật

Mẫu số 5: Sửa lỗi

Mẫu số 6: Hiệu chỉnh sai lệch

Mẫu số 11: Tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính

 


Phụ lục I

BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT

Nội dung

Văn bản đính kèm

(bản chụp)

A

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

1

Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đăng trên trang musamcong.mpi.gov.vn

Mã số: 20160401167-00

2

Mời thầu

2.1

Đăng tải thông báo mời thầu

Đăng trên tờ Thông tin đấu thầu số 63/2016 ngày 06/04/2016.

Số báo đăng tải 63

2.2

Thời hạn phát hành HSYC                           

Từ 8h giờ 30 phút, ngày 12/04/2016 đến 08 giờ 30 phút ngày 20/04/2016.

 

2.3

Làm rõ nội dung điều chỉnh HSYC

Không có.  

Không có.

2.4

Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu

Không có.  

Không có.  

2.5

Sửa đổi HSYC

Không có.  

Không có.  

2.6

Thời điểm đóng thầu

08 giờ 30 phút, ngày 20/04/2016.

Biên bản đóng thầu 1604001/BBĐT- TV

2.7

Gia hạn thời điểm đóng thầu

Không có.  

 

2.8

Danh sách nhà thầu mua HSYC:

1. Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA;

2. Công ty TNHH SX - TM - DV Hợp Long;

3. Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp.

- Giấy giới thiệu mua HSYC của nhà thầu.

- Danh sách nhà thầu mua HSYC.

2.9

Danh sách nhà thầu nộp HSĐX đến thời điểm đóng thầu:

1. Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA;

2. Công ty TNHH SX - TM - DV Hợp Long;

3. Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp.

- Giấy giới thiệu nộp HSĐX của nhà thầu.

- Danh sách nhà thầu nộp HSĐX.

- Biên bản đóng thầu 1604001/BBĐT-TV.

2.10

Danh sách nhà thầu nộp HSĐX sau thời điểm đóng thầu

Không có.

Không có

B

Mở thầu

1.

Thời gian và địa điểm mở thầu

 

 

1.1

Thời gian và địa điểm mở thầu

Lúc 08 giờ 45 phút, ngày 20/04/2016 tại tại phòng họp Công ty TNHH Máy và Sản phẩm Thép Việt.

Biên bản mở thầu 1604002/BBMT-TV

1.2

Đánh giá HSĐX

Từ ngày 20/04/2016 đến 22/04/2016

Báo cáo đánh giá HSĐX của Công ty Minh Phương

2.

Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu

Không có.

Không có


Phụ lục II

CÁC BIỂU MẪU

Mẫu số 1

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

TT

Tài Liệu

Số, ký hiệu và ngày tháng

(nếu có)

1

Các quyết định duyệt

Duyệt dự án đầu tư

- QĐ số 1650/QĐ – BKHCN ngày 29/06/2015

Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- QĐ số 707/QĐ – BKHCN ngày 01/04/2016

2

Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu

số 02/2016 /QĐ-TV ngày 02/04/2016

3

Hợp đồng thuê tổ chức, đơn vị đánh giá HSĐX

002/HĐDV/HSMT ngày 04/03/2016

4

Chứng chỉ về đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia:

1/ Ông Nguyễn Văn Thanh

2/ Ông Nguyễn Văn Chính

3/ Bà Vũ Thị Là

 

Số 06/00843/TĐNLDK

Số 006/QĐ-1432/ĐTBDKT

Số ĐTCB-2167/14/STEC

5

Văn bản yêu cầu làm rõ nội dung điều chỉnh HSYC của nhà thầu

Không có

6

Văn bản làm rõ HSYC của bên mời thầu

Không có

7

Biên bản hội nghị tiền đấu thầu

Không có

8

Văn bản sửa đổi HSYC

Không có

9

Tài liệu chứng minh nhà thầu mua HSYC:

1. Công ty TNHH Giải pháp công nghệ đồ họa SOLUCA;

2. Công ty TNHH SX - TM - DV Hợp Long;

3. Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp.

- Giấy giới thiệu mua HSYC của nhà thầu.

- Danh sách nhà thầu mua HSYC.

 

10

Tài liệu xác nhận nhà thầu nộp HSĐX.

- Giấy giới thiệu nộp HSĐX của nhà thầu.

- Danh sách nhà thầu nộp HSĐX.

Biên bản đóng thầu  số 1604001/BBĐT- TV ngày 20/04/2016.

11

Biên bản mở thầu

Biên bản họp mở thầu số 1604002/BBMT-TV  ngày 20/04/2016.

12

Công văn yêu cầu làm rõ  HSĐX đối với nhà thầu Công ty TNHH SX - TM - DV Hợp Long

1604003/CV-TV ngày 20 tháng 04 năm 2016

13

Công văn yêu cầu làm rõ  HSĐX đối với nhà thầu Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

1604004/CV-TV ngày 20 tháng 04 năm 2016

14

Biên bản xác nhận làm rõ  HSĐX đối với nhà thầu Công ty TNHH SX - TM - DV Hợp Long

1604005/BBXN-TV ngày 20 tháng 04 năm 2016

15

Biên bản xác nhận làm rõ  HSĐX đối với nhà thầu Công ty TNHH Giải pháp Máy tính và Thiết kế Chuyên Nghiệp

1604006/BBXN-TV ngày 20 tháng 04 năm 2016

16

Bảng đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia

Mẫu số 2a, 2b, 3a, 3b

13

Bảng tổng hợp đánh giá về kỹ thuật

Mẫu số 4

14

Sửa lỗi

Mẫu số 5

15

Hiệu chỉnh sai lệch

Mẫu số 6

16

Bảng tổng hợp giá chào

Mẫu số 11

17

Số báo đăng tải thông báo mời thầu

Số 63 ngày 06/04/2016.

 

GỌI NGAY - 0907957895

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha