Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường của Cơ sở Logistics tại Lô C2, đường 17-18, khu công nghiệp Sóng Thần 2 năm 2020

Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường của Cơ sở Logistics tại Lô C2, đường 17-18, khu công nghiệp Sóng Thần 2 năm 2020

Ngày đăng: 19-01-2021

304 lượt xem

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp

Báo cáo công tác bảo vệ Môi trường của Cơ sở Logistics tại Lô C2, đường 17-18, khu công nghiệp Sóng Thần 2 năm 2020

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA

A. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1.1.1. Căn cứ thực hiện

1.2. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ LOGISTICS NHẤT TÍN

1.2.1. Thông tin chung

1.2.2.Địa điểm hoạt động

1.2.3. Hiện trạng khu đất và công trình

1.2.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của Cơ sở

B. BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Phần 1: Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải

2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải

3.Về quản lý chất thải rắn

4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

 

 

 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Cơ sở Logistics tại Lô C2, đường 17-18, khu công nghiệp Sóng Thần 2 do Công ty CP đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín thực hiện với sự tư vấn của Công ty TNHH tư vấn Envigreen và đơn vị thực hiện quan trắc đo đạc là Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng.

Những thành viên chính thực hiện lập báo cáo gồm:

 • Đơn vị tư vấn: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ENVIGREEN
 • Địa chỉ: 286 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
 • Đại diện: Ông Chu Thế Dũng           Chức vụ: Tổng Giám đốc.
 • Điện thoại:                               

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA

TT

Họ và tên

Chức vụ/Chuyên ngành đào tạo

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

1

Nguyễn Văn Tú

Tổng giám đốc

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ENVIGREEN

1

Chu Thế Dũng 

Tổng Giám đốc

2

Phạm Thị Thanh Nga

Kỹ sư Môi trường – chuyên viên

CÔNG TY TNHH TMDV TVMT TÂN HUY HOÀNG

1

Võ Văn Minh Khoa

Kỹ sư Môi trường – chuyên viên

 

 

     Công ty TNHH tư vấn Envi Green đã ký hợp đồng với đơn vị Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng cho tất cả các hoạt động quan trắc và phân tích tại phòng thí nghiệm cho các mẫu nước, đất, không khí tại hợp đồng số 1403/HĐNT-DĐ-2020 ký ngày 14 tháng 03 năm 2020.

Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 2430/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 07 năm 2018 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 076. Thời gian hiệu lực: từ tháng 10 tháng 4  năm 2018 đến ngày 09  tháng 4 năm 2021.

 • Địa chỉ liên lạc: B24 Cư xá Thủy Lợi 301, Đường D1, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
 •  Số điện thoại:                               Fax: 

 

 

A. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

Công ty CP đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0312803588 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/06/2014 - Với ngành nghề kinh doanh chính là Bưu chính, vận tải hàng hóa đường bộ, kho bãi và lưu giữ hàng hóa….Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng thuê đất với Công ty CP Đại Nam tại địa chỉ Lô C2, đường 17-18, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 để làm kho chứa hàng, bãi vận chuyển hàng hóa, khu vực sửa xe….

Môi trường là một trong những vấn đề được Công ty CP đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín quan tâm hàng đầu với tiêu chí bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động. Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam, Công ty CP đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín  thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020. Kết quả báo cáo của Cơ sở để Cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá hiện trạng ô nhiễm và công tác bảo vệ môi trường của Cơ sở Logistics trong điều kiện hoạt động bình thường. Ngoài ra, Báo cáo còn giúp Chủ đầu tư biết rõ hơn hiện trạng môi trường của mình, từ đó đề ra các biện pháp ngăn ngừa, khống chế và cải thiện ô nhiễm cần thiết nhằm đạt các tiêu chuẩn môi trường theo quy định, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên của Cơ sở Logistics.

1.1.1. Căn cứ thực hiện

 Cơ sở Logistics thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường tuân theo các căn cứ pháp lý sau:

+ Các Căn cứ pháp luật

 • Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 23/6/2014.
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.
 • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 - Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một số nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường.
 • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
 • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
 • Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về Báo cáo hiện trạng môi trường, Bộ chỉ thị Môi trường và Quản lý số liệu quan trắc môi trường.
 • QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.
 • QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẫn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
 • QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
 • QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
 • TCVS 3733/2002/QĐ-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp của Bộ Y tế, ban hành ngày 10/10/2002.

+ Các văn bản liên quan đến dự án

 • Giấy đăng ký kinh doanh số 312803588 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/06/2014
 • Giấy xác nhận số 41/GXN-BQL - Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án “ Cơ sở Logistics tại Lô C2, đường 17-18, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương) .
 • Hợp đồng thuê kho tại hợp đồng số 01/2020/HĐKT/PJP-NT giữa Công ty CP Pacific Japan và Công ty CP tư vấn đầu tư thương mại Phát triển Nhất Tín.
 • Hợp đồng đấu nối nước thải Công ty CP Đại Nam và Công ty CP tư vấn đầu tư thương mại Phát triển Nhất Tín.

1.2. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ LOGISTICS NHẤT TÍN

1.2.1. Thông tin chung

 • Tên đơn vị: Công ty CP đầu tư thương mại Phát triển Nhất Tín
 • Đại diện: Ông Nguyễn Văn Tú    
 • Chức vụ: Tổng Giám đốc
 • Địa chỉ kho hàng: Lô C2, đường 17-18, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương
 • Địa chỉ trụ sở: 18A Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • Điện thoại:                                                                 

1.2.2.Địa điểm hoạt động

 

 

Hình 1: Sơ đồ vị trí của Cơ sở Logistics Nhất Tín

 

Vị trí Cơ sở Logistics Nhất Tín : Lô C2, đường 17-18, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương , được xác định với các vị trí tiếp giáp như sau:

 • Phía Nam: giáp đường số 17 và tiếp theo là Công ty TNHH ChuTex
 • Phía Bắc: giáp Công ty Everyoung, VLXD Hoa Sen và thép Phú Đức
 • Phía Đông : giáp đường số 18 và tiếp theo là Công ty TNHH Tung Shin
 • Phía Tây : giáp Công ty TNHH Thanh Tài

1.2.3. Hiện trạng khu đất và công trình

Các hạng mục công trình trong Cơ sở Logistics Nhất Tín  bao gồm:

 

Bảng 1:Quy mô diện tích công trình

STT

Hạng mục

Diện tích

1

Nhà kho

19.042

2

Văn phòng

324

3

Nhà bảo vệ

20,28

4

Bể nước PCCC

250

5

Nhà xe

114,7

6

Nhà WC

60,6

7

Cây xanh, đường giao thông

10.402

8

Tổng

30.214

 

 • Tổng diện tích mặt bằng: 30.214 m2

1.2.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của Cơ sở

* Quy mô/công suất

Cơ sở Logistics gồm có các hạng mục công trình sau:

Tổng diện tích đất được sử dụng là 30.214 m2.

 • Chống sét

Lắp hệ thống chống sét tại điểm cao nhất của khu nhà.

 • Phòng chống cháy nổ

Thiết kế xây dựng, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn có đèn báo biển báo khẩn cấp, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng cháy chữa cháy, có hệ thống báo cháy và các vòi phun chữa cháy tự động… được thực hiện theo TCVN 2622-95 và Tiêu chuẩn 11 TCVN 18-14 do Chính phủ Việt Nam quy định về công tác phòng cháy chữa cháy.

* Thời gian hoạt động của Cơ sở Logistics

Thời gian hoạt động hằng ngày của Cơ sở là 12/24.

* Tính chất và quy mô hoạt động

* Công nghệ sản xuất/vận hành

Cơ sở Logistics được xây dựng nhằm:

 • Kho lưu trữ vận chuyển, dịch vụ giao nhận hàng hóa.

1.2.5. Tình hình sử dụng điện nước

 • Nhu cầu sử dụng điện

Nguồn điện cho Cơ sở được cung cấp từ lưới điện của KCN.

Bảng 2: Nhu cầu sử dụng điện

Tháng

Công suất tiêu thụ điện

Tháng 4

13.320 kWh

Tháng 5

17.180 kWh

Tháng 6

17.200 kWh

Tháng 9

30.330 kWh

Tháng 10

31.360 kWh

Tháng 11

29.180 kWh

Trung bình

15.900 kWh

 

 • Nhu cầu dùng nước

Cơ sở dùng nước cho sinh hoạt và rửa xe từ  nguồn  nước thủy cục từ đường ống cấp nước sạch từ Chi nhánh Cấp nước Dĩ An – Công ty Cp nước – Môi trường Bình Dương..  Nhu cầu sử dụng nước thủy cục trung bình được thống kê tại bảng như sau:

Bảng 3: Nhu cầu sử dụng nước thủy cục

Tháng

Công suất tiêu thụ (m3/tháng)

Tháng 4

160

Tháng 5

244

Tháng 6

297

.Tháng 9

231

Tháng 10

241

Tháng 11

372

Trung bình

281,3

 

(Nguồn: Công ty CP đầu tư Thương mại phát triển Nhất Tín)

 •  Nhu cầu lao động

Tổng số nhân viên làm việc trong Cơ sở khoảng  50 người. Bao gồm các bộ phận cơ bản sau:

 • Bộ phận văn phòng: ban lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ, nhân viên văn phòng của các công ty.
 • Bộ phận phục vụ: tiếp tân, nhân viên phục vụ, bảo vệ.
 • Bộ phận kho hàng: nhân viên kho hàng, giao nhận, thợ sửa chữa, bảo trì, vận hành.
 • Bộ phận vệ sinh: nhân viên vệ sinh, quét dọn.

 

Có thể bạn muốn biết:

Báo cáo hiện trạng khai thác và sử dụng nước ngầm của Resort Six Senses côn đảo

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường “Resort Six Senses côn đảo” năm 2020

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại năm 2020 công ty TNHH Côn Đảo Resort

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha