Quyết định phê duyệt ĐTM

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng 03 bến phao ITC Cái Mép tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho tàu trọng tải từ 80.000 DWT - 150.000 DWT”.

Ngày đăng: 30-12-2020

156 lượt xem

Quyết định phê duyệt ĐTM 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 


Số:            /QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án

“Đầu tư xây dựng 03 bến phao ITC Cái Mép tại xã Thạnh An,

huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho tàu trọng tải từ

80.000 DWT - 150.000 DWT”.

 

 


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ  Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ Môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Theo đề nghị của Chủ tịch hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng 03 Bến Phao ITC Cái Mép tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho tàu trọng tải từ 80.000 DWT – 150.000 DWThọp ngày 05 tháng 10 năm 2020;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng 03 Bến Phao ITC Cái Mép tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho tàu trọng tải từ 80.000 DWT -150.000 DWTđã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm các Văn bản số ……./ITC- ĐTM ngày     tháng    năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải và thương mại Quốc Tế;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng 03 bến phao ITC Cái Mép tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho tàu trọng tải từ 80.000 DWT - 150.000 DWT” (sau đây gọi là Dự án) của Công ty cổ phần vận tải và thương mại Quốc Tế (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Công ty cổ phần vận tải và thương mại Quốc Tế;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Bộ Giao thông vận tải;

- Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, VPMC, TCMT. Dg (08).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân

 

Phụ lục

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Xây dựng 03 Bến Phao ITC Cái Mép tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho tàu trọng tải từ 80.000 DWT – 150.000 DWT

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày         tháng         năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

 

 

1. Thông tin về Dự án

- Tên dự án: “Xây dựng 03 bến phao ITC Cái Mép tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho tàu trọng tải từ 80.000 DWT - 150.000 DWT”.

- Địa điểm thực hiện: trên sông Cái Mép, thuộc địa phận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vận tải và thương mại Quốc Tế.

- Địa chỉ liên hệ: 140A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.1. Phạm vi, quy mô, công suất của Dự án

1.1.1. Quy mô đón tàu: Tiếp nhận tàu có trọng tải đến 80.000DWT và tối đa tới 150.000DWT trong trường hợp điều kiện khai thác luồng tàu cho phép.

1.1.2. Vị trí sử dụng đất, mặt nước:

Vị trí tọa độ khu nước neo bến phao

Bến phao

Tên điểm

Vùng nước neo đậu tàu

Tên điểm

Vùng nước bến phao

Tọa độ VN-2000

Tọa độ VN-2000

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

BP1

KN1

1,158,821.694

608,564.923

M1

1,158,716.821

608,559.774

KN2

1,158,828.315

608,430.085

M2

1,158,723.441

608,424.936

KN3

1,159,117.966

608,444.307

M3

1,159,222.839

608,449.457

KN4

1,159,111.345

608,579.145

M4

1,159,216.219

608,584.294

BP2

KN5

1,159,321.955

608,582.080

M5

1,159,235.699

608,595.366

KN6

1,159,328.085

608,457.231

M6

1,159,245.998

608,385.619

KN7

1,159,677.664

608,474.395

M7

1,159,766.371

608,411.169

KN8

1,159,671.534

608,599.245

M8

1,159,756.072

608,620.917

BP3

KN9

1,159,862.038

608,614.022

M9

1,159,775.783

608,627.308

KN10

1,159,868.168

608,489.173

M10

1,159,786.081

608,417.561

KN11

1,160,217.747

608,506.337

M11

1,160,306.454

608,443.111

KN12

1,160,211.617

608,631.187

M12

1,160,296.156

608,652.859

 

Tọa độ các điểm khống chế vị trí rùa neo

Bến phao

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

X (m)

Y (m)

BP1

Rùa neo R1

1,158,761.272

608,470.096

Rùa neo R2

1,159,180.767

608,490.693

BP2

Rùa neo R3

1,159,277.613

608,557.376

Rùa neo R4

1,159,283.988

608,427.532

Rùa neo R5

1,159,724.458

608,449.160

Rùa neo R6

1,159,718.082

608,579.003

BP3

Rùa neo R7

1,159,817.696

608,589.318

Rùa neo R8

1,159,824.072

608,459.474

Rùa neo R9

1,160,264.541

608,481.102

Rùa neo R10

1,160,258.166

608,610.945

 

        1.1.3. Quy mô các hạng mục công trình của Dự án

Lắp đặt và vận hành 03 bến phao BP1, BP2, BP3 trên sông Cái Mép, thuộc địa phận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ tàu, thuyền có trọng tải đến 80.000DWT và tối đa tới 150.000DWT (trong trường hợp điều kiện khai thác luồng tàu cho phép) neo đậu, sang tải than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam.

1.2. Thông số kỹ thuật của các bến phao

Thông số

Bến phao BP1

Bến phao BP2

Bến phao BP3

Chiều dài bến Lbp(m)

(Khoảng cách 2 rùa neo của 01 bến)

420

441

441

Chiều rộng bến Bbp(m)

(Khoảng cách 2 rùa neo của 01 bến)

-

130

130

Khoảng cách phao - rùa

(theo mặt bằng ứng với MNCTK)

40

40

40

Khoảng cách phao - tàu

50

52.2

52.2

Kích thước khu nước neo đậu (BxL)

135 x 290 = 39.150 m2

125 x 350 =43.750 m2

125 x 350 = 43.750 m2

Kích thước vùng nước bến phao (BxL)

135x500 = 67.500 m2

210 x 521 = 109.410 m2

210 x 521 = 109.410 m2

Cao trình đáy bến

(hệ Hải đồ)

Theo cao độ mặt đất tự nhiên tại khu nước bến phao (-15.5 m)

Theo cao độ mặt đất tự nhiên tại khu nước bến phao (-15.7 m)

Theo cao độ mặt đất tự nhiên tại khu nước bến phao (-15.7 m)

- Tàu vận tải hàng hóa lớn nhất neo đậu tại bến BP1: Tàu chở than trọng tải đến 80.000 DWT; kích thước L × B × Tf = (240 × 36,5 × 14) m; mớn nước khai thác lớn nhất của tàu Tkt = 14,0 m.

- Tàu vận tải hàng hóa lớn nhất neo đậu tại bến BP2, BP3: Tàu chở than trọng tải tối đa đến 150.000 DWT; kích thước L × B × Tf = (290 × 45,0 × 14) m; mớn nước khai thác lớn nhất của tàu Tkt = 17,5 m.

- Tàu lớn nhất cập mạn BP2, BP3 ở phía trong tàu: Tàu chở than trọng tải 30.000 DWT; kích thước L × B × Tf = (197 × 28,6 × 12) m.

- Tàu lớn nhất cập mạn BP1 ở phía trong tàu: Tàu chở than trọng tải đến 40.000 DWT; kích thước L × B × Tf = (181 x 26,4 x 10,9) m.

1.3. Kết cấu bến phao

Bến phao có kết cấu dạng phao gánh; bến phao BP1 có 02 hệ thiết bị neo (01 hệ neo phía mũi tàu và 01 hệ neo phía lái); bến phao BP2, BP3 có 04 hệ thiết bị neo (02 hệ neo phía mũi tàu và 02 hệ neo phía lái), mỗi hệ thiết bị neo gồm các hạng mục công trình xây dựng và lắp đặt các hệ thống liên kết phao neo, xích neo và rùa neo.

- Phao neo: Đường kính D = 5,0 m; chiều cao phao H = 2,0 m; mớn nước phao T = 1,03 ÷ 1,27 m (tùy từng vị trí neo).

- Xích neo: Liên kết giữa rùa neo với phao neo.

- Rùa neo: Kết cấu bê tông cốt thép, được chôn dưới đất với độ sâu thiểu 4,5m và liên kết với xích neo để giữ hệ thống neo. Mỗi cụm rùa neo gồm 02 rùa neo, kích thước L x B x H = (5 x 5 x 1,2) m, trọng lượng khoảng 60 tấn.

1.4. Quy trình vận hành của bến phao

- Bước 1: Khi có tàu hàng (sau đây gọi là tàu mẹ) vào bến phao, đại lý liên hệ phòng Kinh doanh khai thác để làm thủ tục đăng ký bến phao neo, ký hợp đồng, đóng tạm ứng phí phao và giải quyết các vấn đề khác liên quan đến năng suất xếp dỡ, giải quyết tranh chấp hàng hải.

- Bước 2: Sau khi nhận được kế hoạch và giấy chấp nhận vào bến phao tại phòng Kinh doanh khai thác, khách hàng làm các thủ tục tiếp theo với các cơ quan quản lý nhà nước như: Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Công ty Hoa tiêu, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động vật-thực vật, biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn,...

- Bước 3: Đại lý thông báo cho bộ phận điều độ của phòng Kinh doanh khai thác để tổ chức thực hiện việc lai dắt tàu mẹ ra, vào bến phao.

- Bước 4: Tàu mẹ được lai dắt cập bến phao theo hướng ngược dòng chảy và ngoài tuyến luồng, neo buộc vào bến phao. Trong khi tàu neo buộc tại bến phao, chủ Dự án sẽ theo dõi mớn nước, góc nghiêng của tàu, các dây neo buộc, vị trí của tàu so với tim bên để thực hiện biện pháp điều chỉnh cho phù hợp.

- Bước 5: Tàu mẹ làm hàng tại bến phao. Trong thời gian tàu mẹ neo đậu và làm hàng tại bến phao, đại lý có thể liên hệ với người có trách nhiệm của bến phao (nơi có tàu neo đậu) để phối hợp và giải quyết các vấn đề về cẩu nổi, tàu cập mạn, các trang thiết bị xếp dỡ, giải phóng tàu hoặc giải quyết việc tranh chấp, các vấn đề về hợp đồng và thanh toán các chi phí phát sinh.

- Bước 6: Tàu mẹ được tháo neo buộc khỏi bến phao; tàu lai dắt đưa tàu mẹ ra vũng quay tàu để thực hiện quay tàu trở lại tuyến luồng hàng hải.

 

Có thể bạn muốn biết:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tư vấn môi trường

Đơn giá định mức lập ĐTM

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha