Thiết kế quy hoạch trang trại

Thiết kế quy hoạch trang trại bao gồm thiết kế mô hình trang trại, quy hoạch trang trại tổng hợp, quy hoạch trang trại chăn nuôi,…