Thiết kế quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông

Cơ sở hạ tầng giao thông tạo kết nối cho không gian đô thị. Các quy chuẩn về quy hoạch, thiết kế cơ sở hạ tầng giao thông tại các đô thị lớn và nhỏ rất khác nhau. Thiết kế quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông bao gồm xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;…

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE