Biên bản nghiệm thu và báo cáo về chất lượng xây dựng công trình khoan ngầm

Biên bản nghiệm thu và báo cáo về chất lượng xây dựng công trình