Quy trình phê duyệt dự án đầu tư trong nước ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài có nhiều lợi thế, chẳng hạn như có thể tận hưởng các ưu đãi thuế của nước chủ nhà, tạo điều kiện chiếm lĩnh thị trường nước ngoài nhanh hơn và tăng cường trao đổi kỹ thuật. Theo luật hiện hành của các nước trên thế giới như Trung Quốc, quá trình phê duyệt trong nước cho các dự án đầu tư ra nước ngoài bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển, Bộ Thương mại và Bộ phận Quản lý Ngoại hối. Quy trình phê duyệt dự án đầu tư trong nước ra nước ngoài

Ngày đăng: 17-09-2022

450 lượt xem

[Quy trình phê duyệt dự án đầu tư trong nước ra nước ngoài]

Đầu tư ra nước ngoài có nhiều lợi thế, chẳng hạn như có thể tận hưởng các ưu đãi thuế của nước chủ nhà, tạo điều kiện chiếm lĩnh thị trường nước ngoài nhanh hơn và tăng cường trao đổi kỹ thuật. Theo luật hiện hành của các nước trên thế giới như Trung Quốc, quá trình phê duyệt trong nước cho các dự án đầu tư ra nước ngoài bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển, Bộ Thương mại và Bộ phận Quản lý Ngoại hối. Bây giờ sẽ tổng kết các cơ quan có thẩm quyền của quá trình phê duyệt trong nước của dự án đầu tư ra nước ngoài, cơ sở nộp hồ sơ, các tài liệu cần thiết để nộp hồ sơ, thời hạn xử lý, lưu ý, v.v.

(i) Ủy ban Cải cách và Phát triển

1, Cơ quan có thẩm quyền

Theo "Biện pháp quản lý đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp" (Nghị định số 11 của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia), đối với các doanh nghiệp địa phương (nếu dự án đầu tư không thuộc loại dự án nhạy cảm, không liên quan đến các quốc gia và khu vực nhạy cảm, không liên quan đến các ngành công nghiệp nhạy cảm), các dự án đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư dưới 300 triệu ĐÔ la Mỹ của Trung Quốc sẽ được nộp bởi cơ quan đầu tư của chính quyền cấp tỉnh.

2, Cơ sở nộp hồ sơ

"Biện pháp quản lý đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp" (Nghị định số 11 của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia), Thông tư của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia về việc ban hành văn bản định dạng hỗ trợ các biện pháp quản lý đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp (phiên bản 2018) (số 252 về phát hành và cải cách đầu tư nước ngoài).

3, Tài liệu nộp hồ sơ

Hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài về nguyên tắc được khai báo trên hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến (truy cập vào cổng thông tin của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, truy cập thông qua "Trung tâm Dịch vụ Chính phủ" - "Làm việc trực tuyến" - "Hệ thống mạng lưới quản lý hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài quốc gia"). Bộ phận cải cách phát triển đã ban hành thông báo về các dự án đầu tư ra nước ngoài đáp ứng các điều kiện nộp hồ sơ.

Các thông tin sau đây được yêu cầu:

(1) "Hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài";

(2) Phụ lục "Hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài" phụ lục:

a. Giấy chứng nhận đăng ký của chủ đầu tư;

b. Sơ đồ cơ cấu vốn chủ sở hữu của chủ thể đầu tư được truy trở lại người kiểm soát thực tế cuối cùng;

c. Báo cáo tài chính của chủ thể đầu tư được kiểm toán mới nhất;

d. Hồ sơ quyết định đầu tư của chủ đầu tư;

e. Thỏa thuận đầu tư ràng buộc về mặt pháp lý hoặc các tài liệu tương tự;

f. Tài liệu hỗ trợ chứng minh sự tuân thủ thực sự của nguồn vốn đầu tư;

g. Cam kết tính xác thực của đầu tư ra nước ngoài.

4, Thời hạn xử lý

Trong trường hợp hồ sơ dự án và phụ lục đầy đủ và phù hợp với hình thức pháp lý, cơ quan lập hồ sơ sẽ thụ lý. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ dự án, cơ quan lập hồ sơ đã có thông báo gửi chủ đầu tư.

Trường hợp hồ sơ dự án hoặc phụ lục không đầy đủ, hồ sơ dự án hoặc phụ lục không phù hợp với hình thức pháp lý, dự án không thuộc phạm vi quản lý của hồ sơ này, dự án không thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nộp hồ sơ thì cơ quan lập hồ sơ phải thông báo cho chủ đầu tư một lần trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án. Trường hợp quá hạn không thông báo thì được thụ lý kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án.

5, Lưu ý

(1) Tài liệu phê duyệt, thông báo nộp hồ sơ có giá trị trong 2 năm. Trong trường hợp có nhu cầu gia hạn hiệu lực, chủ đầu tư phải nộp đơn xin gia hạn thời hạn hiệu lực cho cơ quan có văn bản phê duyệt dự án hoặc thông báo nộp hồ sơ trước 30 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn.

(2) Các dự án đã được phê duyệt, lập hồ sơ xảy ra:

a. Chủ đầu tư tăng hoặc giảm;

b. Thay đổi lớn về địa điểm đầu tư;

c. Thay đổi lớn về nội dung và quy mô chính;

d. Biên độ thay đổi về số vốn đầu tư của Trung Quốc đạt hoặc vượt quá 20% số tiền đã được phê duyệt ban đầu, nộp hồ sơ hoặc thay đổi số tiền đầu tư của Trung Quốc từ 100 triệu USD trở lên;

e. Trong trường hợp các trường hợp khác yêu cầu điều chỉnh đáng kể các nội dung liên quan đến hồ sơ phê duyệt dự án hoặc thông báo nộp hồ sơ, chủ đầu tư phải nộp đơn xin thay đổi cho cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản phê duyệt dự án hoặc thông báo nộp hồ sơ trước khi xảy ra trường hợp có liên quan.

(ii) Khu vực kinh doanh

1, cơ quan có thẩm quyền

Theo "Phương pháp quản lý đầu tư ra nước ngoài", Bộ Thương mại và cơ quan thương mại cấp tỉnh thực hiện quản lý hồ sơ và phê duyệt tương ứng trong các trường hợp khác nhau của đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp. Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp liên quan đến các quốc gia và khu vực nhạy cảm, các ngành công nghiệp nhạy cảm, thực hiện quản lý phê duyệt. Đầu tư ra nước ngoài trong các trường hợp khác, thực hiện quản lý hồ sơ, trong đó các doanh nghiệp địa phương báo cáo cho cơ quan thương mại cấp tỉnh nơi có hồ sơ.

2, cơ sở nộp hồ sơ

"Các biện pháp quản lý đầu tư ra nước ngoài" (Nghị định số 3 năm 2014 của Bộ Thương mại), Thông báo của Văn phòng Bộ Thương mại về việc thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư ra nước ngoài

3, Tài liệu nộp hồ sơ

Các doanh nghiệp nộp hồ sơ thông qua "Hệ thống quản lý đầu tư nước ngoài" và báo cáo cho bộ phận thương mại của thành phố (tiểu bang) để xem xét tính xác thực. Nếu vật liệu đầy đủ, báo cáo cho Phòng Thương mại. Sau khi xem xét các tài liệu xác thực của doanh nghiệp, sở thương mại chấp nhận đơn đăng ký doanh nghiệp trong hệ thống để đáp ứng các yêu cầu.

Các thông tin sau đây được yêu cầu:

(1) "Hồ sơ đầu tư ra nước ngoài";

(2) Bản sao giấy phép kinh doanh;

(3) Đầu tư ra nước ngoài để thành lập doanh nghiệp hoặc điều lệ liên quan đến sáp nhập và mua lại (hoặc hợp đồng, thỏa thuận);

(4) Nghị quyết hội đồng quản trị có liên quan hoặc nghị quyết góp vốn;

(5) Báo cáo tài chính được kiểm toán mới nhất (đầy đủ);

(6) Mô tả thực hiện công việc trước đó (bao gồm thẩm định, báo cáo nghiên cứu, mô tả về nguồn vốn đầu tư, phân tích và đánh giá môi trường đầu tư, v.v.);

(7) Cam kết tính xác thực của đầu tư ra nước ngoài;

(8) Trong trường hợp đầu tư ra nước ngoài thuộc danh mục M&A, cũng phải nộp "Biểu mẫu báo cáo trước về các vấn đề M&A ở nước ngoài" trực tuyến.

4. Thời hạn nộp hồ sơ

"Hồ sơ đầu tư ra nước ngoài" và các tài liệu ứng dụng điền vào các hình thức trung thực, đầy đủ và phù hợp với luật định, và doanh nghiệp trong "mẫu hồ sơ" tuyên bố rằng đầu tư ra nước ngoài của họ không có điều 4 của "Biện pháp quản lý đầu tư ra nước ngoài";

5, Kết quả nộp hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp.

(iii) Bộ phận quản lý ngoại hối

Theo Thông tư của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước về tiếp tục đơn giản hóa và cải thiện chính sách quản lý ngoại hối đầu tư trực tiếp, ngân hàng nơi doanh nghiệp đăng ký trực tiếp xem xét và xử lý đăng ký ngoại hối theo đầu tư trực tiếp trong nước, Cục Quản lý ngoại hối thông qua ngân hàng thực hiện giám sát gián tiếp đối với đăng ký ngoại hối đầu tư trực tiếp. Công ty có thể lựa chọn ngân hàng nơi đăng ký để đăng ký ngoại hối đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, sau đó thực hiện các thủ tục như mở tài khoản liên quan đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, chuyển tiền vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và các thủ tục khác.

Với các thủ tục trước đó (Ủy ban Cải cách và Phát triển và Ủy ban Thương mại thông qua việc nộp hồ sơ), thông thường các ngân hàng sẽ hoàn thành thủ tục đăng ký ngoại hối đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong vòng 3-5 ngày.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty tư vấn đầu tư

Minh Phương Corp là Đơn vị

- Chuyên Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng trên Toàn Quốc.

- Đơn vị chuyên thi công dự án khoan ngầm các đường quốc lộ, đường thủy con kênh ,sông lớn trên Toàn Quốc.

- Đơn vị viết Hồ sơ Môi trường các nhà máy vận hành, khu công nghiệp, các cơ sở hạ tầng kinh doanh, sản xuất.

+ Giấy phép Môi trường các Cấp.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường hằng năm.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường ĐTM.

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 0903 649 782

Hoặc gửi về email: nguyenthanhmp156@gmail.com

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com