Mẫu đề cương nhiệm vụ và dự toán lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường dự án mở rộng kho xăng dầu

Đề cương nhiệm vụ và dự toán Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường Dự án Mở rộng sức chứa 40.000 m3 kho xăng dầu PETEC Hải Phòng tại Hải Phòng. Đầu tư mở rộng sức chứa thêm 40.000m3, nâng tổng sức chứa của kho An Hải lên thành 81.000m3

Ngày đăng: 15-02-2023

467 lượt xem

Đề cương nhiệm vụ và dự toán Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường Dự án Mở rộng sức chứa 40.000 m3 kho xăng dầu PETEC Hải Phòng tại  Hải Phòng. Đầu tư mở rộng sức chứa thêm 40.000m3, nâng tổng sức chứa của kho An Hải lên thành 81.000m3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN
LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
DỰ ÁN MỞ RỘNG SỨC CHỨA 40.000 M3 KHO XĂNG DẦU PETEC HẢI PHÒNG
PHẦN A. ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án Mở rộng sức chứa 40.000 m3 kho xăng dầu PETEC.

2. Chủ đầu tư: Công ty 

3. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn đầu tư năm 1996: 49,288 tỷ đồng (mục I.6 Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án xây dựng kho xăng dầu PETEC Hải Phòng).

- Vốn đầu tư năm 2003: 14,076 tỷ đồng (Quyết định số 003902/QĐ-PTC ngày 9/4/2003 của Giám đốc công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC. Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của Dự án mở rộng kho xăng dầu An Hải – Công ty )

- Vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư: 255,3640 tỷ đồng

4. Dự án nhóm: B (Theo phân loại dự án đầu tư công – Luật đầu tư công)

5. Địa điểm thực hiện dự án:  Hải Phòng.

6. Quy mô đầu tư mở rộng giai đoạn 2:

Đầu tư mở rộng sức chứa thêm 40.000m3, nâng tổng sức chứa của kho An Hải lên thành 81.000m3 bao gồm các hạng mục sau:

 • Xây dựng 01 bồn chứa DO, thể tích 19.600 m3; 01 bồn chứa xăng RON95, thể tích 10.000m3; 01 bồn chứa xăng RON92, thể tích 10.000m3;
 • Xây dựng 02 bồn chứa Ethanol, thể tích 200m3/bồn dùng để pha chế.
 • Đầu tư bổ sung thêm 04 bơm xuất bộ dầu DO, xăng RON95, xăng RON92-E5, công suất 80 m3/h.
 • Bổ sung 01 bơm xuất thủy xăng 92-E5 công suất 150m3/h.
 • Bổ sung 02 bơm pha chế Ethanol công suất 20m3/h.
 • Đầu tư bổ sung thêm 04 cần xuất bộ gồm 02 cần xuất DO, 01 cần xuất xăng RON95, 01 cần xuất xăng RON92-E5 công suất 100 m3/h (bao gồm cụm đồng hồ đo đếm 4” xuất bộ). Hai cần xuất xăng RON95 và RON92-E5 có liên kết chuyển đổi khi cần.
 • Bổ sung 01 cụm đồng hồ đo đếm 8” tại cảng và tuyến ống xuất xăng RON92-E5.
 • Cải hoán hệ thống đường ống công nghệ, PCCC.
 • Mở rộng nhà xuất dầu (để lắp đặt thêm cần xuất)
 • Mở rộng nhà bơm xuất bộ (để lắp đặt thêm bơm xuất)
 • Bổ sung ống đi ngầm qua đường (kết nối từ khu hiện hữu sang khu mới)
 • Cải hoán và bổ sung các hạng mục phụ trợ khác (đê, hệ thống thoát nước mưa bề mặt, đường nội bộ, nhà để xe, đường PCCC, điện, nước…để kết nối hệ thống hiện hữu cho khu vực mở rộng.
 • Bổ sung hệ thống chiếu sáng cho khu vực bồn mới mở rộng.
 • Cải tạo nhà văn phòng

7. Mục tiêu của Báo cáo:

- Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường Dự án Mở rộng sức chứa 40.000 m3 kho xăng dầu PETEC Hải Phòng tại  Hải Phòng.

8. Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Các tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

9. Cấp thẩm định cấp giấy phép môi trường

   - UBND thành phố Hải Phòng

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ

 1. Nhiệm vụ tổng quát

- Khảo sát, quan trắc, phân tích chất lượng môi trường hiện trạng và hoàn thành báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Dự án Mở rộng sức chứa 40.000 m3 kho xăng dầu PETEC Hải Phòng.

- Lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo phụ lục IX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

 1. Nhiệm vụ chi tiết
  1. Quan trắc, lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường

* Quan trắc, lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường đất, nước, không khí

- Công tác quan trắc, lấy mẫu môi trường không khí:

+ Thời gian thực hiện: 3 đợt, trong quá trình thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường của báo cáo (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

+ Số lần thực hiện: 01 ngày/đợt.

+ Nhân công khảo sát lấy mẫu: 03 người/ngày (02 nhân công đo chất lượng môi trường không khí; 01 nhân công ghi biên bản lấy mẫu, biểu ghi hiện trường theo quy định).

+ Vị trí lấy mẫu:

++ 01 mẫu tại 01 vị trí trung tâm dự án;

++ 01 mẫu tại vị trí giáp khu dân cư;

+ Thông số quan trắc: CO, NOx, SO2, Bụi, tiếng ồn, độ rung

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- Công tác phân tích không khí trong phòng thí nghiệm: Theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố Hải Phòng, cụ thể:

+ Thời gian thực hiện 3 đợt, trong quá trình thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường của báo cáo (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

+ Số lần thực hiện: 01 ngày/đợt.

+ Tần suất phân tích: 03 lần/báo cáo (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

+  Thông số phân tích: CO, NOx, SO2, Bụi, độ ồn, độ rung.

* Công tác quan trắc, lấy mẫu môi trường nước mặt:

+ Thời gian thực hiện: 3 đợt, trong quá trình thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường của báo cáo (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

+ Số lần thực hiện: 01 ngày/đợt.

+ Nhân công khảo sát lấy mẫu: 03 người/ngày (01 nhân công lấy mẫu nước mặt; 01 nhân công ghi biên bản lấy mẫu, biểu ghi hiện trường theo quy định tại Nghị định 127/2014/NĐ-CP; 01 nhân công đo nhanh các thông số hiện trường).

+ Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí;

+ Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amoni, Clorua, Florua, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Asen, Cadimin, Chì, Crom VI, đồng, kẽm, niken, mangan, thủy ngan, sắt, tổng dầu mỡ, Coliform.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

* Công tác phân tích nước mặt trong phòng thí nghiệm: Theo quy định tại Theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố Hải Phòng, cụ thể:

+ Thời gian thực hiện: 3 đợt, trong quá trình thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường của báo cáo (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

+ Tần suất phân tích: 03 lần/báo cáo (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022)

+ Thông số phân tích: BOD5, COD, TSS, Amoni, Clorua, Florua, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Asen, Cadimin, Chì, Crom VI, đồng, kẽm, niken, mangan, thủy ngan, sắt, tổng dầu mỡ, Coliform.

* Công tác quan trắc, lấy mẫu môi trường đất:

+ Thời gian thực hiện: 3 đợt, trong quá trình thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022)

+ Số lần thực hiện: 01 ngày/đợt

+ Nhân công khảo sát lấy mẫu: 02 người/ngày (01 nhân công lấy mẫu đất; 01 nhân công ghi biên bản lấy mẫu, biểu ghi hiện trường theo quy định).

+ Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí

+ Thông số quan trắc: As, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

* Công tác phân tích đất trong phòng thí nghiệm: Theo quy định tại Theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND thành phố Hải Phòng, cụ thể:

+ Thời gian thực hiện: trong quá trình thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022)

+ Tần suất phân tích: 03 lần/báo cáo (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022)

+  Thông số phân tích: As, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr.

 1. Lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

- Xây dựng nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo phụ lục IX Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nội dung cụ thể như sau:

Chương I. Thông tin chung về dự án đầu tư

- Tên chủ dự án

- Tên dự án đầu tư

- Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

- Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

Chương II. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường

- Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường

- Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Chương III. Đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư

- Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

- Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

- Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Chương IV: Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án đầu tư và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

- Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư

- Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

- Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

- Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Chương V: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học

Chương VI: Nội dung đề nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

Chương VII: Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình quan trắc môi trường của dự án

- Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình quan trắc môi trường của dự án đầu tư

- Chương trình quan trắc chất thải

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Chương VIII: Cam kết của chủ dự án đầu tư

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

+ Thời gian thực hiện lập báo cáo 45 ngày (không bao gồm thời gian thẩm định và cấp phép).

+ Thời gian cấp phép: Theo quy định của nhà nước

IV. SẢN PHẨM BÀN GIAO CHO CHỦ ĐẦU TƯ

Sau khi được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, đơn vị Tư vấn hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Chủ đầu tư như sau:

TT

Nội dung tài liệu, sản phẩm bàn giao

Số lượng

Ghi chú

1

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

01 bản chính

Theo đúng quy định tại phụ lục IX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

2

Giấy phép môi trường

01 Bản chính

Theo quy định tại Điều 40 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

PHẦN B. DỰ TOÁN

1. Các căn cứ lập dự toán

- Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Quyết định 24/2021/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quy định giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Chủ đầu tư và năng lực của Công ty cổ phần Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương.

2. Phương pháp lập dự toán điều chỉnh giá gói thầu

Dự toán giá gói thầu được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính, bao gồm: Chi phí thực hiện nhiệm vụ; Chi báo cáo tổng kết nhiệm vụ; Chi phí khác; Thuế GTGT.

3. Cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong Dự toán điều chỉnh giá gói thầu

Chi phi trong dự toán dự án mở rộng kho xăng dầu

4. Dự toán chi phí tư vấn

 • Tổng hợp dự toán chi phí tư vấn được lập theo quy định tại Bảng biểu Phụ lục số 02 Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Chi phí dự toán mở rộng kho xăng

 • Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai triệu, không trăm hai mươi ba nghìn đồng./.

Xem thêm: Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư trang trại heo 38.000 con heo thịt

Đề cương nhiệm vụ và dự toán Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường Dự án Mở rộng sức chứa 40.000 m3 kho xăng dầu PETEC Hải Phòng tại  Hải Phòng. Đầu tư mở rộng sức chứa thêm 40.000m3, nâng tổng sức chứa của kho An Hải lên thành 81.000m3.

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com