Mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ mới nhất

Mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 08/2022 dịch vụ phi tư vấn. Mẫu 3a thông tư 08/2022/tt-bkhđt file word. Gói thầu Dịch vụ sản xuất và phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn.

Ngày đăng: 09-12-2023

245 lượt xem

Mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Mẫu hồ sơ mời thầu phi tư vấn qua mạng, mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 08/2022. Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT
ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

HỒ  MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu  số E-TBMT IB2300298011-00

Tên gói thầu Gói thầu số 03: Dịch vụ sản xuất và phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II - Bảng dữ liệu

  E-CDNT 1.1

Tên bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

  E-CDNT 1.2

Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Dịch vụ sản xuất và phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn:

- Sản xuất phóng sự quảng bá du lịch nông thôn

- Phát sóng phóng sự quảng bá du lịch nông thôn

Tên dự án: Triển khai Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới năm 2023

  E-CDNT 3

Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

  E-CDNT 5.3

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:

  Nhà thầu tham dự thầu không  cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:

- Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG. Địa chỉ bên mời thầu: 28B

Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trừ trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của tập đoàn.

Vai trò

Tên nhà thầu

Mã số thuế

Địa chỉ

Tư vấn lập E–HSMT:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

0305986789

28B Mai Thị Lựu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn thẩm định E–HSMT:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ENVI GREEN

0315804893

Lô B2, Khu dân cư Kim Sơn, Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn đánh giá E–HSDT:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

0305986789

28B Mai Thị Lựu - Phường Đa Kao - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ENVI GREEN

0315804893

Lô B2, Khu dân cư Kim Sơn, Đường Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Nhà thầu tư vấn (đã nêu trên). (1)

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn củatổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau:

n

Tỷ lệ sở hữu vốn = Xi x Yi

i=1

Trong đó:

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i;

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên danh;n: Số thành viên tham gia trong liên danh.

(1) Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp

  E-CDNT 7.1

Thời hạn sửa đổi E-HSMT: tối thiểu 3 ngày làm việc

  E-CDNT 7.5

Hội nghị tiền đấu thầu: Không

  E-CDNT 8

Chi phí nộp E-HSDT: 220.000 VND

  E-CDNT 10.8

Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:

+ Bảo lãnh dự thầu (nếu có);

+ Bản sao chứng thực/Bản chụp Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị tương đương

+ Thông tin liên lạc người phụ trách: Tên, số điện thoại, e-mail, địa chỉ...

2. Các tài liệu chứng minh tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

  E-CDNT 12.1

Nhà thầu nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế: Không được phép

  E-CDNT 17.1

Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

  E-CDNT 18.2

Nội dung bảo đảm dự thầu:

Giá trị bảo đảm dự thầu: 5.500.000 VND

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày

  E-CDNT 27.2

Sử dụng nhà thầu phụ : Không sử dụng

  E-CDNT 29.1

Phương pháp đánh giá E-HSDT:

Phương pháp đánh giá về năng lực kinh nghiệm: Đạt/Không đạt Phương pháp đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt

Phương pháp đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất

  E-CDNT 29.3

Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất

  E-CDNT 31.4

Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất

  E-CDNT 34

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0 % Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0 %

  E-CDNT 38.2

- Địa chỉ của người có thẩm quyền: Tên người có thẩm quyền: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang. Địa chỉ: 14 Lê Triệu Kiết, P.Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. Số điện thoại: 02963952920. Số fax:

- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Tên người có thẩm quyền: Được thành lập khi có yêu cầu, phù hợp với quy định. Địa chỉ: Được thành lập khi có yêu cầu, phù hợp với quy định. Số điện thoại: . Số fax: .

  E-CDNT 39

Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: không áp dụng

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

  Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của e-HSDT

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

STT

Nội dung

1

Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đạidiện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT. Thư bảo lãnh không được ký trước khi Bên mời thầu phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A hoặc Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tintrong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá(đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 10 triệu đồng theo quy định tại Mục

18.2 E-CDNT thì không đánh giánội dung này).

2

Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứngmà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phảicăn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu quy định tại Mẫu số 11 Chương IV; không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.

3

Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.

  Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Nhà thầu phải cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT

  Mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Theo 08/2022/TT_BKHĐT. Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thựchiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E_HSDT).

  Mục 2.2a. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp

cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân

sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông đối vớigói thầu dịch vụ phi tư vấn.

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E- HSMT thì nhà thầu bị loại.

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:

STT

Vị trí công việc

Số lượng

CHỨNG chỉ/Trình độ chuyên môn

Kinh nghiệm trong các công việc tương tự

1

Biên tập viên

1

Trình độ đại học chuyên ngành Báo chí hoặc chứng chỉ liên quan đến chuyên nghành báo chí do cơ sở đào tạo có thẩm
quyền cấp. (Nhà thầu phải cung cấp văn bằng, kê khai năng lực chứng minh kinh
nghiệm)

Tối thiểu 5 năm hoặc 1 Hợp đồng

2

Quay phim

1

 

 

3

Đạo diễn

1

 

 

4

MC

1

 

 

5

Dựng phim

1

 

 

6

Thư kí phim trường

1

 

 

Ghi chú:

(1) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn.

  Mục 2.2b. Tiêu chuẩn đánh giá về thiết bị chủ yếu

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trongE-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại.Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các Thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây:

STT

Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị

Số lượng tối thiểu cần 

1

Máy quay mặt đất hiện đại, quay chuẩn full HD hoặc 4K

1

2

Thiết bị bay flycam chuyên nghiệp

1

3

Bộ Gymbal + đèn + mcro

1

Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác.

Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhânsự, thiết bị khác; E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là vi phạm hành vi gian lận quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Đấuthầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trường hợp E-HSMT yêu cầu số lượng cho 1 loại thiết bị là N cái/chiếc (N>1) thì nhà thầu cần kê khai N lần loại thiết bị đó.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-H SDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

STT

Nội dung đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá

Đạt Không đạt

 

 

 

1

 

Giải pháp và phương pháp luận

Nhà thầu am hiểu về gói thầu và nêu đề xuất

phù hợp với yêu cầu cụ thể tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu không am hiểu về gói thầu hoặc

nêu nhưng không phù hợp với yêu cầu cụ thể tại Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật.

 

2

 

Kế hoạch triển khai

Có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ một cách chi tiết, khoa học và hợp lý.

Không có kế hoạch triển khai hoặc có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ không chi

tiết, khoa học, hợp lý.

3

Tiến độ cung cấp dịch vụ

<= 30 ngày

> 30 ngày

 

4

 

Bố trí nhân sự

Cung cấp đầy đủ nhân sự trong Mục 2.2a. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt yêu cầu và đính kèm đầy đủ tài liệu chứng

minh

Không cung cấp đầy đủ nhân sự trong Mục 2.2a. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt yêu cầu và không đính kèm đầy đủ tài

liệu chứng minh

 

5

Uy tín của nhà thầu: Lịch sử kiện tụng, uy tín của nhà thầu

Nhà thầu có cam kết về việc không có các

trường hợp: không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến

Nhà thầu không có cam kết hoặc vi phạm các trường hợp trên

 

 

hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và đảm bảo uy tín trong việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (bao gồm nhưng không

giới hạn: không bị chấm dứt, phạt do vi phạm hợp đồng…).

 

 

Kết luận

 

 

 

Đạt

Đạt tất cả các nội dung trên

 

 

Không đạt

 

Không đạt một trong các tiêu chí

Ghi chú:

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Khi sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu và mức điểm tối đa đối với các tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết. Việc xây dựngtiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương V. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá đối với tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ bao gồm:

- Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ;

- Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc;

- Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ;

- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ;

- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động (nếu có);

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoànthiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. Không yêu cầu mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí này

- Các yếu tố cần thiết khác.

  Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Chọn phương pháp đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E–CDNT

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E–HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Chương IV - Biểu mẫu mời thầu

  Mẫu số 01A - PHẠM VI CUNG CẤP

Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

 

 

 

STT

Danh mục dịch vụ

 

 

 

Mô tả dịch vụ

 

 

Khối lượng mời thầu

 

 

Đơn vị tính

 

 

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Ngày hoàn thành dịch vụ (số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

 

 

 

 

1

Sản xuất 02 phóng sự có thời lượng từ 10 - 15 phút / phóng sự về quảng bá du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới phát sóng trên kênh VTV1, kênh HTV7 - Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, kênh HTVC Du lịch & Cuộc sống/kênh truyền

hình cáp/đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

 

Theo quy định tại Chương V

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Trọn gói

 

 

 

thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú

 

 

 

 

30

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE