Dự án đầu tư xây dựng trang trại nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo công nghệ cao

Xuất phát từ thực tế yêu cầu đầu tư dự án xây dựng Trang trại nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo công nghệ cao tạo ra một dự án mang tính điểm nhấn trong hoạt động kinh tế xã hội của huyện Tri Tôn trở thành nguyện vọng nhu cầu khách quan và thiết thực mà vai trò chủ đạo trong thực hiện dự án được gắn liền với trách nhiệm của chính quyền.

Ngày đăng: 15-04-2022

713 lượt xem

 
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
1.Giới thiệu chủ đầu tư
-Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP TT
-Vốn điều lệ đăng ký: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
-Ngành nghề chính: Nông nghiệp, chăn nuôi và hoạt động dịch vụ có liên quan
-Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.
-Điện thoại: (028) 22142126   ; Fax: (028) 39118579
3. Mô tả sơ bộ dự án
-Địa điểm:  Tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
-Quỹ đất của dự án: 2,943 m2 thuộc quyền quản lý của nhà nước. 
-Mục tiêu đầu tư:
+San lấp mặt bằng hạ độ cao tạo khu đất bằng phẳng, cải tạo đất xây dựng khu trang trai nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo phục vụ nhu cầu trong nước và để chế biến xuất khẩu quốc tế…
+Phát triển thành điểm trung chuyển sản phẩm đông trùng hạ thảo được bảo quản sau chế biến tập trung tại điểm giao thương vùng An Giang. 
+Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.
-Quy mô trang trại: sau 2 năm trang trại trồng đạt 2,943 m2 bao gồm các hạng mục sau: 
khoản mức chi phí xây dựng
- Tổng vốn đầu tư khoảng: 9.486.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng).
- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.
- Tiến độ thực hiện dự án: 
+ Thời gian đầu tư và xây dựng dự án  đến tháng 6 năm 2023.
+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 7 năm 2023.
+ Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: tháng 12 năm 2023
- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
- Hình thức quản lý: 
+ Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP TT. trực tiếp quản lý dự án.
+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch trồng cây nấm và đông trùng hạ thảo công nghiệp qui trình chăm sóc, phân bón và tưới tiêu …
4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
- Các Luật, Bộ Luật của Quốc hội: Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các Nghị định; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; … 
- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
- Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
- Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về chính sách phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
- Quyết định số 899/2013/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
- Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2014 về việc chỉ thị khẩn trương triển khai thực hiện nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn.
- Quyết định số 1006/BNN-TT ngày 13 tháng 5 năm 2014 ban hành kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt nông nghiệp năm 2014 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.
CHƯƠNG II: MỤC TIỀU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
Xuất phát từ thực tế yêu cầu đầu tư dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo theo tiêu chuẩn VietGap tạo ra một dự án mang tính điểm nhấn trong hoạt động kinh tế xã hội của huyện Tri Tôn trở thành nguyện vọng nhu cầu khách quan và thiết thực mà vai trò chủ đạo trong thực hiện dự án được gắn liền với trách nhiệm của chính quyền. Các tổ chức xã hội chính trị và nhân dân với sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của nhà đầu tư. Để xúc tiến việc thành lập và đầu tư xây dựng Trang trại nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo theo tiêu chuẩn VietGap. Chủ đầu tư đã hoàn thiện phương án đầu tư dự kiến sơ bộ về phương án kinh doanh cũng như kế hoạch hoàn vốn và trả lãi ngân hàng, trình UBND huyện Tri Tôn, UBND tỉnh An Giang, cùng Các Sở, Ban ngành để xin chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án.
Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy động các nguồn lực để phát triển nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo có hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc và bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái và đồng thời góp phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển nông nghiệp trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Từng bước đưa nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp của tỉnh trong những năm đến. Tạo sự gắn kết giữa trang trại và người nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
Dự án nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo tập trung, với quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu tiêu dùng. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.
Dự án bao gồm các hạng mục công việc như sau:
- Đầu tư xây dựng đồng bộ: Hệ thống nhân giống, nuôi trồng thành hệ thống kép kín.
- Đầu tư mua nguồn giống chất lượng cao.
- Phát triển mô hình trang trại sinh thái chất lượng cao thành một chuỗi các trang trại với hình thức tương tự trên phạm vi toàn quốc.
- Phát triển các nhà hàng kinh doanh sản phẩm từ trang trại cung cấp cho thị trường khu vực và các vùng lân cận.
- Đảm bảo sản xuất theo đúng tiêu chuẩn Vietgap để xin cấp chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng nhăn cung cấp sản phẩm vào hệ thống các siêu thị và nhà hàng.
Tận dụng những lợi thế của địa điểm xây dựng một dư án trang trại có hiệu quả kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương đáp ứng nhu cầu thị trường theo định hướng phát triển quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội. Xây dựng trang trại sản xuất chất lượng cao nhằm cung cấp sản phẩm sạch cho người tiêu dùng; Khai thác và sử dụng một Cách hiệu quả tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp. Áp dụng qui trình kỹ thuật nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm tạo ra Các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh.
3. Sự cần thiết đầu tư
 “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã đưa ra hiện trạng và định hướng phát triển về nông nghiệp trong địa bàn tỉnh trong đó có định hướng cụ thể về việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Tỉnh An Giang có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển vùng nguyên liệu của dự án nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo công nghệ cao. Điều kiện khí hậu, thời tiết của An Giang tương đối ôn hòa, có lượng mưa trung bình hàng năm lớn, phù hợp với việc phát triển. Trong kế hoạch, Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Trường Thịnh. sẽ xây dựng theo mô hình trang trại nông nghiệp kiểu mẫu quy mô 2,943 m2 đất nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo đáp ứng nhu cầu nhân dân trong và ngoài tỉnh và xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh nông sản tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng Khu tổ hợp nuôi trồng nấm và Đông trùng hạ thảo ở xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của tỉnh An Giang vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. 
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm
Việc lựa chọn địa điểm phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Có mặt bằng đủ diện tích xây dựng với các điều kiện không bị ngập nước do lũ lụt, đảm bảo tính kinh tế trong san  lấp mặt bằng, thuế đất và gần nguồn cung cấp điện, nước, giao thông thuận tiện và tận dụng được các cơ sở hạ tầng sẵn có.
- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc sản xuất, kinh doanh, giao dịch, tiếp cận thị trường.
- Được sự đồng ý các cơ quan quản lý Nhà nước, của chính quyền địa phương. Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP TT. quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn địa điểm xây dựng.
2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án
- Hiện trạng đất đầu tư: Công ty dự kiến đầu tư khoảng 2,943 m2 đất tại địa bàn xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, khu đất này được nhà nước quản lý.
Vị trí dự án có tứ cận được xác định như sau:
Phía Đông bắc giáp đất của dân;
 Phía  Nam giáp đất của dân;
Phía Tây nam giáp đất của dân
Phía Bắc giáp đường tỉnh lộ;
- Về giao thông: Khu vực thực hiện dự án có hệ thống giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu đầu vào cũng như xuất khẩu hàng hóa.
- Khu vực phụ cận, cách khu đất đang được người dân sử dụng để trồng lúa.
- Về hạ tầng điện: Hệ thống đường điện của khu dân cư ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến,. 
- Về nguồn nước: Khu vực thực hiện thuận lợi cho việc khai thác nước ngầm.
3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án
- Địa điểm này đảm bảo các điều kiện cơ bản  cho việc xây dựng dự án mới, ít tốn kém và không ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong vùng, phù hợp với đặc điểm về quy hoạch và kế hoạch phát triển nông nghiệp. 
- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc sản xuất, kinh doanh, giao dịch, tiếp cận thị trường.
4. Hiện trạng sử dụng đất
Hiện trạng khu đất: là công giao cho người dân quản lý khai thác.
Đất tại khu vực dự án : Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp phù hợp cho việc phát triển trang trại nông nghiệp. 
Công trình kiến trúc khác: Trong khu đất đầu tư xây dựng là đất nông nghiệp không có các công trình công cộng,
5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
Đường giao thông
Khu vực đầu tư xây dựng có trục đường giao thông chính là đường tỉnh lộ. 
Hệ thống cấp điện
Hiện trạng tại khu vực có tuyến trung thế từ lưới điện quốc gia theo đường liên thôn và nguồn điện sử dụng cho khu vực sẽ được lấy từ tuyến này.
Hệ thống cấp nước :Trong khu vực trang trại dự kiến hiện nay sẽ sử dụng hệ thống nước được xử lý từ giếng khoan.
6. Nhận xét chung về hiện trạng 
Địa điểm này đảm bảo các điều kiện cơ bản cho việc xây dựng dự án mới, ít tốn kém và không ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong vùng, phù hợp với đặc điểm về quy hoạch và kế hoạch phát triển nông nghiệp. 
Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc sản xuất, kinh doanh, giao dịch, tiếp cận thị trường. Tuy nhiên do mới bắt đầu hình thành nên hạ tầng cơ sở chưa thể hoàn chỉnh ngay khi bắt đầu thực hiện Dự án
Dự án đầu tư xây dựng Khu trang trại nuôi trồng nấm và Đông trùng hạ thảo nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng quỹ đất để phát triển nông nghiệp, thực phẩm sạch; chuyển quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. Với tầm quan trọng to lớn về vị trí, chức năng hiện trạng thực tế đất đai chưa được khai thác đúng mức, thì việc phát triển một trang trại nuôi trồng nấm và đông trùng hạ thảo, với các tiêu chuẩn hiện đại thích ứng với nhu cầu trước mắt và lâu dài của người dân tại An Giang và cả nước là tất yếu và cần thiết.   
CHƯƠNG IV: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG
1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
1.1. Khu điều hành và nhà kho xưởng thu hoạch bảo quản sản phẩm 
Xưởng sơ chế sản phẩm sau thu hoạch:
- Số lượng gồm 6 nhà xưởng sản xuất trồng nấm các loại 1.200 m2. 
- Kết cấu: nhà xưởng công nghiệp có diện tích 1.200 m2 gồm 6 khu nhà. Nền nhà xưởng có kết cấu bê tông, móng BTCT. Mái lợp tôn, trụ sắt, giằng gió…
Nhà điều hành cửa hàng giới thiệu sản phẩm: 200 m2.   
- Kết cấu chính là móng và đà kiềng bê tông cốt thép (BTCT), cột BTCT, xà gồ thép,  tường gạch sơn nước, trần thạch cao khung nổi, cửa gỗ kính. Được bố trí các phòng làm việc và các phòng chức năng.
Nhà bảo vệ
Cổng và hàng rào
1.2. Hạ tầng kỹ thuật 
San nền: Cao độ san nền trung bình (+ 3.6m đến 3.8m) được căn cứ theo bản vẽ .
Khu đất san nền có diện tích khoảng 1.200 m2. Thiết kế san nền theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức thiết kế là 0.1m và độ dốc san nền i = 0.3%. Hướng thoát nước được bố trí từ khu đất san nền ra ngoài phía mương thoát nước, theo hướng Đông Nam về Tây Bắc. Trước khi xây dựng các công trình trong khu vực tiến hành san nền sơ bộ khu đất để tạo mặt bằng thi công.
- Trước khi san nền cần bóc lớp đất dày trung bình 0.3 m trên bề mặt trong phạm vi nền đắp. Phần khối lượng bóc này sẽ được thu gom lại và vận chuyển bằng phương tiện cơ giới tới nơi tập kết nhằm đảm bảo không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh cũng như để có thể tái sử dụng làm lớp đắp đất màu phục vụ nhu cầu trồng cây xanh tạo cảnh quan, một phần đất được cung cấp cho các dự án có nhu cầu san lấp trong thời gian sau này.
- Khối lượng đào nền khu nhà xưởng sẽ được tận dụng để đắp nền với độ chặt yêu cầu K = 0.9
Đường giao thông:
E- KẾT LUẬN:
Qua phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể, cũng như Các giải pháp thiết kế nêu trên đã cho thấy việc sử dụng đất sao cho hiệu quả nhất. Nghĩa là diện tích đất được dùng cho trồng lúa đã được tận dụng lên mức cao nhất, đồng thời cũng thỏa mãn Các yêu cầu sử dụng của dự án.
Trong quy trình nuôi cấy nấm Đông Trùng Hạ Thảo, để tạo điều kiện tốt nhất cho Đông Trùng Hạ Thảo phát triển bạn cần chuẩn bị một hệ thống phòng nuôi đảm bảo đầy đủ từ ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp như đã được đề cập ở trên. Dưới đây 4 giai đoạn hướng dẫn trồng Đông Trùng Hạ Thảo tại nhà tốt nhất:
Giai đoạn 1: Nuôi sợi
Bước đầu tiên các lọ cơ chất sẽ được cấy giống vào, sau đó chuyển đến phòng tối với điều kiện môi trường: nhiệt độ từ 18-20 độ C, độ ẩm 75-80%, ủ kín.
Sau khoảng 10 ngày, các sợi nấm sẽ ăn kín toàn bộ bề mặt của môi trường sinh khối thì sẽ đưa toàn bộ lọ cơ chất sang giai đoạn tạo quả thể.
 
phòng nuôi trùng đông trùng hạ thảo
Phòng nuôi trồng tại Đông Trùng Hạ Thảo 
Giai đoạn 2: Tạo quả thể
Các lọ cơ chất sau khi thực hiện xong giai đoạn nuôi sợi sẽ được đưa tới phòng chiếu sáng để kích thích tạo quả thể với điều kiện môi trường nhiệt độ khoảng 18-20 độ C, độ ẩm 75-80%, chiếu sáng 12 tiếng mỗi ngày với cường độ 1000 Lux.
Chú ý: cần mở cửa phòng 2 lần mỗi ngày, vào lúc sáng sớm và chiều tối mỗi lần 30 phút để đảm bảo không khí được lưu thông. Sau khoảng 15 ngày, các sợi nấm sẽ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt môi trường sinh khối, có thể chuyển sang giai đoạn 3.
 
Quy trình nuôi cấy nấm Đông Trùng Hạ Thảo chuẩn
Giai đoạn 3: Nuôi quả thể
Thay đổi điều kiện lưu trữ các lọ cơ chất như sau: giữ nguyên nhiệt độ, tăng độ ẩm lên 80-85%, vẫn chiếu sáng 12 tiếng/ngày nhưng giảm cường độ xuống còn 700 Lux.
Vẫn phải mở cửa phòng 2 lần để đảm bảo lưu thông không khí. Ở giai đoạn này cần theo dõi thường xuyên hơn để có thể phân loại và loại bỏ các lọ cơ chất bị hỏng mốc, tránh lây lan. Sau khoảng 2 tháng, ngọn nấm sẽ mọc dài ra và xuất hiện bào tử nấm.
Công nghệ nuôi trồng từ Nhật Bản
Giai đoạn 4: Thu hoạch
Khi các ngọn nấm bắt đầu chuyển sang màu vàng đậm hơn so với phần thân thì Đông Trùng Hạ Thảo có thể thu hoạch được.
Đông trùng hạ thảo sau khi được thu hoặc có thể sử dụng bằng nhiều cách khác nhau như ngâm mật ong, ngâm rượu, pha trà…
Trước khi tiến hành nuôi đông trùng hạ thảo bạn cần xác định được những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của trùng thảo.
Nhiệt độ của môi trường
Môi trường chính là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng tới sự thành bại của quá trình nuôi đông trùng hạ thảo. Bản thân trùng thảo thiên nhiên Tây Tạng đã sống trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt vì vậy muốn nuôi cấy thành công cần tạo ra môi trường tương tự như vậy.
Tốt nhất, chúng ta cần phải đầu tư một hệ thống phòng sinh học chuyên biệt, trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại để kiểm soát, điều chỉnh tốt môi trường.
 
nhiệt độ trong môi trường sản xuất đông trùng hạ thảo
 
Nhiệt độ trong môi trường nuôi cấy đóng vai trò vô cùng quan trọng
Chất lượng giống
Trồng trùng thảo cũng tương tự như trồng cây. Muốn có được thành quả tốt thì việc chọn giống chất lượng cao từ đầu là việc phải chú trọng.
Khâu chuẩn bị rất quan trọng, bước này giống như tạo nền tảng vững chắc để quá trình nuôi cấy trùng thảo được diễn ra trơn tru, thuận lợi, hạn chế gặp phải những rủi ro không đáng có.
Chuẩn bị phòng nuôi đông trùng hạ thảo
Hệ thống phòng nuôi đông trùng hạ thảo cần đáp ứng đầy đủ cả về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.
Phòng nuôi trùng thảo phải đảm bảo vô trùng, ánh sáng và độ thoáng tự nhiên phải cân bằng.
Phải được trang bị hệ thống phun sương để duy trì độ ẩm từ 75 – 85%
Được lắp đặt hệ thống làm lạnh để giữ nhiệt độ ổn định ở mức 18 – 20 độ C
Hệ thống giàn giáo chắc chắn để đặt bình nuôi, lọ cơ chất
Được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, sưởi ấm
Chuẩn bị giá thể để nuôi trồng
Bước này đặc biệt quan trọng quyết định tới việc thành bại của quá trình trồng đông trùng hạ thảo. Giá thể nuôi trồng trùng thảo là một hỗn hợp dung dịch chiết xuất từ các nguyên liệu: nước dừa nguyên chất, nhộng tằm, gạo lứt và một số vi chất khác.
Giá thể sau khi được kiểm nghiệm được cho vào lọ cơ chất rồi tiến hành hấp diệt trùng trong thời gian từ 2 – 2,5 tiếng. Cuối cùng giá thể được đưa tới phòng lạnh, để nguội rồi bắt đầu nuôi cấy giống.
Bước 1: Cấy giống vào các lọ cơ chất
Bước 2: Chuyển đến phòng tối đáp ứng đầy đủ điều kiện môi trường. Nhiệt độ giữ ổn định ở mức 18 – 20 độ C, độ ẩm 75 – 80%, ủ kín.
Đợi khoảng 10 ngày sẽ thấy các sợi nấm ăn kín toàn bộ bề mặt của môi trường sinh khối. Lúc này sẽ đưa toàn bộ lọ cơ chất sang giai đoạn 2 để tạo quả thể.
 
giai đoạn nuôi sợi đông trùng
 
Giai đoạn tạo quả thể
Các lọ cơ chất sau khi được đưa tới phòng chiêu sáng sẽ được kích thích để tạo quả thể. Lúc này phòng nuôi trồng sẽ duy trì ở nhiệt độ 18 – 20 độ C, độ ẩm 74 – 80%. Mỗi ngày phải chiếu sáng 12 tiếng với cường độ 1000 Lux.
Ở giai đoạn này cần chú ý mở cửa phòng mỗi ngày 2 lần vào lúc sáng sớm và chiều tối. Mỗi lần mở 30 phút để đảm bảo không khí được lưu thông. Sau 15 ngày, trên bề mặt sinh khối sẽ bắt đầu xuất hiện các sợi nấm. Lúc này có thể chuyển tiếp sang giai đoạn 3.
Giai đoạn nuôi quả thể
Ở giai đoạn này cần tạo điều kiện để lưu trữ các lọ cơ chất đảm bảo các yếu tố như sau:
Nhiệt độ phòng được giữ nguyên
Độ ẩm tăng lên 80 – 85%
Mỗi ngày chiếu sáng 12 tiếng
Cường độ ánh sáng giảm xuống còn 700 Lux
Trong giai đoạn nuôi quả thể cửa phòng vẫn phải mở 2 lần mỗi ngày để đảm bảo lưu thông không khí. Đây là giai đoạn quan trọng vì thế cần liên tục theo dõi để phát hiện và loại bỏ các lọ cơ chất bị hỏng mốc, tránh lây lan rộng. Sau thời gian 2 tháng, những ngọn nấm sẽ mọc dài và xuất hiện bào tử nấm trùng thảo.
Giai đoạn thu hoạch
Khi thấy các ngọn nấm bắt đầu chuyển sang màu vàng đậm hơn so với phần thân là lúc có thể thu hoạch được đông trùng hạ thảo.
Dự án được áp dụng công nghệ nuôi trồng nấm ăn sạch công nghệ cao của Nhật Bản với quy trình máy móc thiết bị hoàn toàn tự động hóa trong sản xuất khép kín, trong môi trường vô trùng tuyệt đối nghiêm ngặt về các chỉ tiêu từ khâu khử trùng, xử lý nhiệt, phun sương cho nấm, sử dụng nước đã được xử lý ozon nên rất đảm bảo ATVSTP. Kiểm tra nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm, Người tiêu dùng về nhà chỉ cần mở túi bóng và chế biến nấm luôn chứ không cần phải rửa, vì đôi khi nước máy chưa chắc đã đảm bảo sạch và vô tình lại làm mất chất dinh dưỡng có sẵn trong nấm. Nấm được trồng trong điều kiện tối ưu, áp dụng công nghệ tiên tín nên chất lượng nấm đồng đều, mẫu mã tốt, tạo thương hiệu và uy tín bền vững.
Thành phần dinh dưỡng nuôi nấm từ các thành phần chất hữu cơ từ ngũ cốc như: Bột gạo, cám gạo, bột ngô, lõi ngô nghiền, cám mỳ, cám mạch, bã củ cải, đậu tương .... và các chất tinh bột từ các loại ngũ cốc khác có chất dinh dưỡng cao ...Công ty sử dụng các sản phẩm nông nghiệp để thay thế phương pháp nuôi trồng nấm truyền thống như hiện nay tại Việt Nam. Công ty kiểm tra chặt chẽ các thành phần dinh dưỡng và các chỉ tiêu lý, hóa của các nguyên liệu đầu vào khác nhau, chất dinh dưỡng được xác định tỷ lệ tối ưu của các nguyên liệu nhằm đưa ra công thức tối ưu cho việc nuôi trồng từng loại nấm, nấm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và khép kín, liên tục được kiểm tra môi trường vệ sinh an toàn, Công nghệ này khác biệt so với sản xuất nấm thủ công tại Việt Nam ở 2 điểm sau:
Thứ nhất: Nấm được sản xuất trồng trong nhà lạnh ở nhiệt độ từ 5-10°c, người vận hành luôn luôn giám sát kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh, quản lý được các chế độ như môi trường, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, không khí và đảm bảo các điều kiện tối ưu để nấm phát triển theo quy trình khép kín bằng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và đồng bộ. Từ đó nấm phát triển đều hơn, năng suất hơn, chất lượng hơn và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Nấm được nuôi trồng trong hũ nhựa. Mỗi hũ nuôi trồng nấm chỉ cần đưa vào khoảng 35% chất xơ như lõi ngô nghiền, còn lại 65% từ các chất hữu cơ từ ngũ cốc nên nấm sau khi trưởng thành và thu hoạch nấm có chất lượng dinh dưỡng rất cao, tạo nên sự khác biệt về số lượng và chất lượng, thời gian bảo quản tối đa đến 30 ngày ở nhiệt độ bình thường.
Thứ hai: Trồng nấm tại Việt Nam lâu nay là trồng trong túi ni lông, rơm, rạ và trồng dưới đất và bằng phương pháp thủ công, nuôi trồng nấm trong nhà, ngoài trời với không khí và nhiệt độ không phù hợp, không được kiểm soát, nguồn nước không được khử trùng đúng tiêu chuẩn, giá thể nuôi nấm không áp dụng tinh bột bằng các loại ngũ cốc, không được kiểm tra nghiêm ngặt, quy trình nuôi dưỡng phôi nấm thô sơ không chuyên nghiệp và không được giám sát đặc biệt và mang tính khoa học, nguyên liệu không có định lượng, không kiểm tra được định lượng, hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho từng loại nấm sinh trưởng và nguyên liệu chính là mùn cưa, rơm, rạ và một chút cám gạo thậm chí còn dùng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng và các hóa chất độc hại khác, tất cả nguyên liệu giá thế không qua khử trùng trên các thiết bị công nghệ hiện đại.Chính vì vậy sản phẩm không an toàn chất lượng, dinh dưỡng thấp, sản lượng không cao, thời gian nuôi trồng kéo dài không đúng quy trình, nấm dễ bị nhiễm bệnh và thời gian bảo quản thấp dẫn đến nấm nhanh hỏng ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Sơ đồ quy trình công nghệ: Đối với sản phẩm chính của Dự án là nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm chân cơ và các loại nấm khác, thời gian sinh trưởng tính từ ngày bắt đầu cấy phôi giống đến ngày thu hoạch nấm kim châm là khoảng 50 ngày, nấm đùi gà là 60 ngày, nấm hải sản là 120 ngày, nấm chân cơ là 120 ngày, và phải tuân thủ chặt chẽ từng khâu của các quy trình như sau:
sơ đồ quy trình công nghệ
1). Chuẩn bị nguyên liệu:
Các nguyên liệu đầu vào để làm giá thể trồng nấm: Là các nguyên liệu từ sản phẩm nông nghiệp để làm giá thể nuôi trồng nấm, sản phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương hoặc nhập khẩu từ nước ngoài.
Để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng trưởng của nấm, chất lượng giá thể nuôi nấm phải được kiểm soát chặt chẽ hàm lượng dinh dưỡng phù hợp cho từng loại nấm, kiểm tra kích thước hạt nguyên liệu thô, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí hàm lượng hydrocacbon, đạm, protein, cellulose, các khoáng chất,.... Công ty phải kiểm tra nghiêm ngặt và hạn chế các hàm lượng kim loại có trong nguyên liệu đầu vào, không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng và các hóa hất độc hại khác, thông qua các chứng chỉ chất lượng của từng lô hàng, từng loại sản phẩm tại trung tâm kiểm tra chất lượng quốc gia và tại phòng thí nghiệm của Công ty, từ đó sẽ xác định chất dinh dưỡng phù hợp cho từng loại nấm nhằm tối ưu hoá việc nuôi trồng nấm, theo quy trình khép kín bằng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và đồng bộ. Tính toán công thức tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu tối ưu, giảm chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng cũng như năng suất nuôi trồng nấm.
* Sản xuất soạt, hũ nhựa đựng giá thể: Do Công ty sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, vừa thân thiện với môi trường, vừa có thể tái sử dụng với độ bền trong vòng 20 năm.
* Nghiền trộn và đóng chai: Các nguyên liệu đầu vào được phối trộn, thanh trùng rồi cấy giống bằng máy móc hiện đại đảm bảo độ đồng đều và sự chính xác cao. Công ty nghiên cứu và cho ra một công thức phối trộn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Trong quá trình sản xuất, phối trộn nghiêm ngặt theo công thức tiêu chuẩn cơ sở, sử dụng máy nghiền trộn để nghiền và trộn đều các nguyên liệu tạo dinh dưỡng gốc, bảo đảm tính ổn định đồng nhất của việc nuôi cấy cơ sở. Sử dụng dây chuyền thiết bị đóng bình chuyên dụng để nạp nguyên liệu vào hũ, hiệu quả hơn so với sử dụng phương thức thủ công truyền thống.
2). Khử trùng - Diệt khuẩn: Sau khi được nạp vào hũ nhựa, nguyên liệu được xử lý bằng thiết bị tiệt trùng, diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao, tia hồng ngoại để loại bỏ các vi sinh vật gây hại. Quá trình khử trùng này diễn ra trong 8 tiếng ở nhiệt độ 140°C và độ ẩm từ 70% - 90%.
3).  Làm lạnh: Kết thúc quá trình Khử trùng - Diệt khuẩn, những hũ giá thể được tự động chuyển sang phòng làm lạnh nhanh ở nhiệt độ 20°C để cấy giống nấm.
4). Cấy phôi giống nấm: cấy giống là công đoạn quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của việc nuôi nấm. Bởi vậy những công nhân ở đây cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về khử trùng giống như trước khi vào phòng mổ ở bệnh viện. Từ bên ngoài vào phải khử trùng, mặc quần áo khử trùng, đầu đội mũ gọn gàng để đề phòng vi khuẩn lây lan vào trong phòng giống. Nếu đã có vi khuẩn nó sẽ lây lan rất nhanh và thâm nhập vào nấm và khi đó phải loại bỏ toàn bộ số lượng nấm trong nhà máy. Thông qua hệ thống làm sạch không khí, tạo môi trường cấy giống sạch, tránh ô nhiễm, tránh nhiễm bệnh, cấy giống thông qua máy cấy giống tự động, đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc, tiết kiệm nhân lực.
5). Xới bề mặt: Khi những sợi nấm mọc trắng từ đáy lên thì đến công đoạn tiếp theo là xới bề mặt giá thể trong hũ để nấm mọc lên điều, từ việc mở nắp, xới đến đóng nắp đều được thực hiện theo dây chuyền tự động hóa nên đảm bảo sự đồng đều và năng suất cao.
6). Ươm giống & nuôi trồng: Nấm ở giai đoạn ươm rất mẫn cảm với môi trường, đến nỗi không chỉ yêu cầu nhiệt độ từ (5-10°C), độ ẩm khoảng 80% yêu cầu chất lượng hơi nước cung cấp cho máy tạo độ ẩm cũng cần sạch tuyệt đối.
Thời gian ươm tùy từng chủng loại giống khác nhau. Từ đây nấm được cách ly hoàn toàn với môi trường xung quanh, các công nhân muốn vào xử lý phải qua các bước khử trùng và mặc quần áo bảo hộ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tối ưu nhất.
 
Ở giai đoạn này nấm mọc đều trên bề mặt giá thể. Trong thời kỳ sinh trưởng và phát triển của thực thể nấm, hệ thống điều khiển tự động thông minh được sử dụng để điều tiết ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí v.v. nhằm khống chế độ to nhỏ của mũ nấm và tốc độ sinh trưởng giai đoạn sau của thực thể nấm.
7). Quẩn cổ - Nuôi trồng: Tiếp theo giai đoạn hỗ trợ cho nấm có kích thức chiều cao và sự phát triển đồng đều của từng hũ nấm, việc quấn cổ hũ nấm được tiến hành nhằm định hình cho cây nấm mọc dài, đều. Sử dụng hệ thống điều khiển tự động, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, oxy và carbon cho từng giai đoạn phát triển nấm, sử dụng bộ lọc không khí đế đảm bảo môi trường sạch, tạo điều kiện môi trường tốt nhất cho sự phát triển của nấm, và cuối cùng đạt được mục đích đảm bảo chất lượng, nâng cao sản lượng.
IV.3. Hướng dẫn cách sử dụng đông trùng hạ thảo đúng cách nhất
Đông trùng hạ thảo sẽ phát huy được những tác dụng tốt nhất cho sức khỏe khi được sử dụng đúng cách. Dưới đây là một số cách sử dụng trùng thảo an toàn và được áp dụng nhiều nhất hiện nay
Ăn trực tiếp
Trùng thảo sau khi sấy khô đã loại bỏ được bụi bẩn, cũng như các vi sinh vật có khả năng gây bệnh ở bề mặt nấm. Vì vậy, bạn có thể ăn trực tiếp bằng cách ngâm 2 – 3 sợi nấm với nước ấm trong vài phút cho nấm mềm ra, rồi sau đó nhai và nuốt từ từ.
Đối với nam giới bị thận hư, thận yếu, suy giảm chức năng sinh lý thì có thể áp dụng cách này để cải thiện tình trạng trên; đồng thời giúp tinh thần minh mẫn, tỉnh táo hơn.
Pha trà đông trùng hạ thảo khô uống hàng ngày
Đây là một trong những cách dùng đông trùng hạ thảo khô được nhiều người yêu thích, vì dễ thực hiện mà vẫn hấp thu được tối đa dược chất trong nấm. Cách pha trà đông trùng hạ thảo khô khá đơn giản, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:
Lấy 1g nấm khô hoặc ít hơn tùy sở thích, rồi đem rửa sạch. Sau đó đem hãm với nước sôi khoảng 20 – 30 phút là có thể uống được, có thể thêm nhiều lượt nước để uống hết trong ngày.
Đối với cách trên, trùng thảo sau khi pha trà có thể dùng để ăn trực tiếp. Điều này giúp bạn không lãng phí các dưỡng chất còn sót lại trong xác trùng thảo sau khi hãm trà.
 
đông trùng hạ thảo khô ngâm với mật ong
 
Nếu trùng thảo ngâm rượu được các đấng mày râu yêu thích, thì đông trùng hạ thảo ngâm mật ong lại là bí quyết được nhiều chị em áp dụng để cải thiện nhan sắc, duy trì tuổi xuân và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, trong mật ong có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Vì vậy, khi kết hợp hai dược liệu này với nhau sẽ trở thành bài thuốc bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi và cải thiện nhiều chứng bệnh.
Cách thực hiện như sau:
Lấy khoảng 10 – 20g nấm khô ngâm cùng với 0,5 lít mật ong trong bình thủy tinh, đảm bảo mật ong ngập hoàn toàn bề mặt nấm. Sau đó đậy nắp kín, sau khoảng 1 tuần là có thể dùng được. Mỗi ngày uống 2 – 3 thìa mật ong trước bữa ăn để mang lại hiệu quả tốt nhất.
Đông trùng hạ thảo khô ngâm rượu là bài thuốc được phái mạnh vô cùng yêu thích. Mỗi ngày uống một ly nhỏ rượu trùng thảo trước khi ngủ sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn hơn, ngăn ngừa lão hóa và đặc biệt hữu ích trong cải thiện vấn đề yếu sinh lý ở nam giới.
 
Cách ngâm rượu đông trùng hạ thảo
 
Xếp nấm khô vào trong bình thủy tinh. Rót rượu vào bình sao cho ngập toàn bộ bề mặt nấm. Thông thường tỉ lệ ngâm là 3 – 5g khô thì dùng 1 lít rượu, tuy nhiên bạn có thể tùy chỉnh lượng rượu theo sở thích. Sau đó đậy nắp kín, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời khoảng 1 tháng là có thể dùng được.
 
 
4.1. Kế hoạch kinh doanh 
Kế hoạch kinh doanh nấm và đông trùng hạ thảo xuất khẩu của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Trường Thịnh sẽ được chia làm hai giai đoạn chính:
- Giai đoạn 1 (2023 ÷ 2024) với thị trường mục tiêu là HCM và các tỉnh thành lớn trong khu vực phía Nam: Tổng lượng tiêu thụ bình quân dự kiến ….và đạt được các đơn hàng với các đối tác chiến lược. 
- Giai đoạn 2 (bắt đầu từ năm 2025 – khi dự án hoạt động 100% công suất) với thị trường là toàn bộ các tỉnh trên toàn quốc: Tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến từ 5-10%, đẩy mạnh thực thi các đơn hàng xuất khẩu, phát triển hệ thống bán lẻ. Dự đoán các hợp đồng xuất khẩu có thể chiếm đến từ 50-60% tổng sản lượng cung cấp. 
4.2. Bán buôn:
Chiến lược bán buôn của Công ty Cổ phần TT được áp dụng cho tất cả các đơn vị đối tác, khách hàng có đơn đặt hàng thường xuyên liên tục trong một khoảng thời gian dài. Với các đơn hàng bán buôn, Công ty Cổ phần TT có những chính sách chiết khấu cao, hình thức thanh toán linh hoạt. 
 

Tại sao Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Thiết Kế Xây Dựng Minh Phương là sự lựa chọn tốt nhất cho Bạn?

  • Là Đơn vị chuyên cung cấp các dự án tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.
  • Tư vấn nhiệt tình, giá thành thấp, mang tính cạnh tranh cao.
  • Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.
  • Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:
  • Lắng nghe nhu cầu, yêu cầu của khách hàng.
  • Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng duyệt kí kết hợp đồng.
  • Đúng thời gian hoàn thành quy định dự án theo yêu cầu của khách hàng

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha