Các bước thực hiện dự án đầu tư và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các bước thực hiện dự án đầu tư và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ thẩm định phê duyệt dự án

Ngày đăng: 09-06-2020

2,836 lượt xem

Các bước thực hiện dự án đầu tư và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ thẩm định phê duyệt dự án

1. QUY TRÌNH CHI TIẾT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

PHẤN I : CÁC THỦ TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

STT

Nội Dung Công Việc

Cơ Quan Liên Hệ

Đơn vị Tư vấn

Cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

1

Chuẩn bị

 

 

 

 

Thỏa thuận của địa phương về nơi thực hiện Dự án

 

UBND Quận Thủ Đức

 

2

Xin chủ trương đầu tư

 

Gửi Sở KHĐT, UBND tỉnh QĐ đồng ý chủ trương đầu tư

 

 

 2.1

Đơn xin lập Dự án đầu tư

 

 

 2.2

Bản sao ĐKKD hợp lệ

 

 

 2.3

Phương án đầu tư và sản xuất kinh doanh

 

 

3

Lập, phê duyệt dự án đầu tư

 

 

 

3.1

Lập HS Thiết kế cơ sở

Tư vấn lập TKCS

 

 

 3.2

Lập dự án đầu tư

Tư vấn lấp DAĐT

 

 

 3.3

Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật

 

Phòng KT&HT huyện, Sở GTCC, sở Xây Dựng

 

 3.4

Thỏa thuận PCCC

 

Sở CS PCCC

 

 3.5

Thỏa thuận cấp điện

 

Điện Lực

 

 3.6

Đánh giá tác động môi trường

Tư vấn lập BC

Sở TNMT/ Bộ TNMT phê duyệt

 

 3.7

Phê duyệt Dự án đầu tư và thẩm định TKCS

 

Sở Xây dựng

 

5

Thiết kế bản vẽ thi công

 

 

 

 5.1

 

Thiết kế bản vẽ thi công

Tư vấn lập HSTK

 

Căn cứ theo TKCS được thẩm định

5.2 

Lập dự tóan

Tư vấn Lập dự toán

 

 5.3

Thẩm định Thiết kế và dự toán

 

Sở Xây Dựng

 

 5.4

Thẩm tra thiết kế

Tư vấn thẩm tra

 

 

6

Triển khai thi công

 

 

 

 6.1

Thi công

Nhà thầu, TVQLDA, TVGS, TVTK

 

 

 6.2

 

 

 

 

Chứng chỉ phù hợp chất lượng

Tư vấn

 

 

7

Nghiệm thu bàn giao

 

 

 

8

Vận Hành Khai thác

 

 

 

PHẦN II: THỦ TỤC PHÁP LÝ VỀ ĐẤT

STT

Nội Dung Công Việc

Cơ Quan Liên Hệ

Đơn vị Tư vấn

Cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

A: ĐỐI VỚI ĐẤT CĐT TỰ BỒI THƯỜNG

1

Chuẩn bị bồi thường

 

 

 

 

Đo vẽ bản đồ HTVT, đo vẽ bản đồ tách thửa từng hộ dân

Tư vấn đo vẽ

 

 

 

Điều tra đất đai , xác định nguồn gốc pháp lý đất

Tư vấn điều tra đất

Ban ĐBTGPMB Quận Thủ Đức

 

 

Lập phương án đền bù hỗ trợ thiệt hại và tái định cư

 

Hội đồng đền bù Quận Thủ Đức, thành phố thông qua

 

 

Thẩm định phê duyệt giá bồi thường

 

 

2

Công Tác bồi thường

 

 

 

 

Thương lượng bồi thường với các hộ dân

 

Phối hợp cùng ban BTGPMB

 

 

Xác nhận thỏa thuận bồi thường

 

UBND Quận Thủ Đức

 

 

Xác nhận bồi thường tổng hợp tại địa phương

 

Ban BTGPMB Quận Thủ Đức

 

3

Thủ tục xin giao đất

 

 

 

 

Đo vẽ bản đồ HTVT được phê duyệt

Tư vấn đo vẽ bản đồ

Sở TNMT phê duyệt

 

 

Hoàn thiện hồ sơ xin giao đất theo quy định

 

Sở TNMT

 

 

Nhận được quyết định giao đất

 

Sở TNMT trình, UBND thành phố ra quyết định.

 

4

Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước

 

 

 

 

- Xác định đất công

 

Sớ Tài chính , Sớ TNMT, Cục Thuế, UBND quận

 

 

- Khấu trừ tiền SDĐ

 

 

5

Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ

 

Sở TNMT, UBND tỉnh

 

B: THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT

1

Xin chủ trương

 

 

 

 

Nộp đơn xin nhận chuyển nhượng đất để thực hiện dự án

 

UBND quận & thành phố, Sở TNMT, Tổ liên ngành

 

 

 

Thực hiện các thủ tục cho đến khi nhận được VB chấp thuận chủ trương

 

 

2

Thẩm định giá đất

 

 

 

 

Tiến hành đo vẽ bản đồ HTVT & trình Sở TNMT phê duyệt

Tư vấn đo vẽ bản đồ

Sở TNMT phê duyệt

 

 

Ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá

Tư vấn ban hành chứng thư thẩm định giá

Sở Tài chính thẩm đỉnh

 

 

 

 

 

 

VB chấp thuận giá trị chuyển nhượng

 

UBND tỉnh ban hành

 

3

Thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước

 

Sở Tài Chính,Chi cục thuế, Kho bạc NN

 

 

 

 

 

4

Thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ

 

Sở TNMT, UBND thành phố

 

 

2. Quy trình /Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Nhóm dự án sản xuất phân bón, phân hóa học: Việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cấp bộ áp dụng đối với dự án có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

 THỦ TỤC LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

STT

Nội Dung Công Việc

Cơ Quan Liên Hệ

Đơn vị Tư vấn

Cơ quan có thẩm quyền

Ghi chú

I

Chuẩn bị hồ sơ

 

 

 

1

Thu thâp bản vẽ

 

 

 

 1.1

Xin thông tin về thuyết minh DA đầu tư

 Tư vấn lập

 

 

 1.2

Bản vẽ thiết kế hạ tầng, bản vẽ thoát nước mưa, nước thải

 Tư vấn lập

 

 

 1.3

Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải

 Tư vấn lập

 

 

2

Khảo sát hiện trạng dự án

 

 

 

 2.1

Lấy mẫu nước mặt, nước thải, mẫu không kh, mẫu đất tại khu vực dự án để phân tích môi trường hiện trạng

 Tư vấn khảo sát phân tích mẫu

 

 

 2.2

Lấy bản vẽ địa hình khu đất…

 Tư vấn lập

 

 

 2.3

Lấy ý kiến cộng đồng về việc đầu tư dự án.

 

UBND phường nơi dự án thực hiện

 

II

Lập báo cáo ĐTM

 

 

 

2.1

Thu thập bản vẽ, khảo sát, xin ý kiến địa phương, thống nhất nội dung báo cáo

Tổ tư vấn lập DTM với các nội dung theo TT27/TT-BTNMT

 

 

III

Trình nộp hồ sơ ĐTM

 

 

 

3.1

Trình nộp hồ sơ ĐTM

Đơn vị tư vấn trình nộp

Văn phòng 1 cửa BTNMT

 

IV

Bảo vệ hội đồng thẩm định ĐTM - Phê duyệt ĐTM

 

 

 

4.1

Họp hội đồng thẩm định các thành viên trong bộ ban ngành-à cho ý kiến hồ sơ DTM

Tư vấn trình bày báo cáo

Hội đồng thẩm định ĐTM - BTNMT

 

4.2

Phê duyệt ĐTM

 

BTNMT

 

 

1. Đơn vị chủ trì giải quyết:

Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường); cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ thẩm định của các Bộ, ngành khác.

2. Thành phần hồ sơ:

- 01 văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện (Mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

- 07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án cung cấp thêm báo cáo ĐTM (Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo ĐTM thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 của Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

- 01 bản dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi, hoặc tài liệu tương đương).

3. Mức phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Căn cứ pháp luật:

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

+ Thành phần hồ sơ: Quy định tại Điều 6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

+ Thời hạn trả lời tính hợp lệ của hồ sơ: Quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

+ Thời hạn thẩm định hồ sơ: Quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

+ Thời hạn phê duyệt hồ sơ: Quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

3. Những thủ tục công việc cần thực hiện sau khi ĐTM được phê duyệt

Sauk hi ĐTM được phê duyệt các công việc cần thực hiện liên quan đến các hồ sơ môi trường như sau:

- Lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường ( chi tiết tại mục 4)

- Đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại nếu nhà máy phát sinh 600kg/năm và lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo định kỳ theo từng năm. ( chi tiết tại mục 5)

- Xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

- Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ  3 tháng/ 1 lần

4. Thủ tục/quy trình xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Căn cứ pháp lý quy định lập báo cáo hoàn thành ĐTM

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/02/2015, của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29/05/2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều kiện và hồ sơ cần thiết để doanh nghiệp lập báo cáo hoàn thành ĐTM

Để được xác nhận báo cáo hoàn thành ĐTM khi kiểm tra việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

– Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo đạt đúng quy chuẩn hiện hành.

Hồ sơ cần thiết:

+ Bản chính Công văn đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trước khi dự án đi vào vận hành chính thức: 01 bản;

+ Bản sao y chứng thực Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: 01 bản;

+ Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được BTNMT phê duyệt

+ Bản sao Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường: 01 bản;

+ Bản sao Bộ các chứng chỉ, chứng nhận kết quả phân tích, công nhận, giám định có liên quan: 01 bản;

+ Báo cáo xác nhận công trình bảo vệ môi trường đã được lập theo quy định : 07 bản.

Quy trình thực hiện báo xác nhận công trình bảo vệ môi trường

Báo cáo xác nhận việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường, tuân thủ theo quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lập báo cáo xác nhận công trình bảo vệ môi trường thông qua 7 bước cơ bản: 

- Bước 1 : Khảo sát hiện trạng nhà máy trong quá trình đang thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm. Xem xét máy móc sản xuất, công trình bảo vệ môi trường có khác với ĐTM đã phê duyệt hay không.

- Bước 2 : Thu thập các mẫu khí thải, chất thải,... đã xác định từ trước đó sau đó đem phân tích tại phòng thí nghiệm.hoặc kế thừa mẫu phân tích của nhà máy chưa quá 3 tháng.

- Bước 3 : Thu nhập bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường theo đúng thực tế nhà máy

- Bước 4:  Lập báo cáo xác nhận công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của nhà máy theo đúng thông tư đã quy định.

- Bước 5 : Trình nộp văn phòng 1 cửa BTNMT.

- Bước 7 : Họp đoàn kiểm tra công trình bảo vệ môi trường. Thu nhận ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra chỉnh sửa hồ sơ, chờ BTNMT xác nhận.

5. Quy trình/thủ tục xin phép tái sử dụng bùn thải để sản xuất phân bón hữu cơ

Theo Điều 25 của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT – Thông tư về quản lý chất thải nguy hại quy định rằng: Tổ chức, cá nhân chỉ được phép tái sử dụng CTNH phát sinh trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH của mình và phải đăng ký trong Sổ chủ nguồn thải CTNH.

Vì vậy đối với dự án, cần phải đăng ký trong sổ chủ nguồn thải CTNH là sẽ tái sử dụng bùn thải để sản xuất phân bón hữu cơ, và kèm theo quyết định ĐTM đã phê duyệt của BTNMT xác nhận về nội dung này là đủ điều kiện. Chi tiết đơn đăng ký sẽ được đính kèm file.

 Trình tự thực hiện

* Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương

3. Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Bản sao báo cáo ĐTM, kèm theo quyết định phê duyệt của BTNMT;

- Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương; à nếu trong báo cáo ĐTM đã có nội dung này thì không cần làm văn bản chấp thuận này.

- Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM;

- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.

 

Xem thêm Đánh giá tác động môi trường hoạt động như thế nào?

 

HOTLINE - 0903 649 782

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

FANPAGE

HOTLINE

HOTLINE:
0903 649 782

 nguyenthanhmp156@gmail.com