Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày đăng: 06-05-2022

552 lượt xem

 Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại tỉnh Đồng Nai

1. Xuất xứ của dự án

1.1. Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án

Từ những cơ sở trên và Nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn kèm theo, cùng mục đích đảm bảo chất lượng môi trường trong suốt quá trình hoạt động của dự án, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty TNHH VP đã phối hợp với Công ty CP tư vấn đầu tư và TKXD Minh Phương tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án “ Khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại tỉnh Đồng Nai”.

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo và đề xuất những giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. Nội dung và trình tự các bước thực hiện ĐTM theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên môi trường ban hành.

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và  hướng dẫn kỹ thuật về môi trường có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM

 • Văn bản Luật liên quan tới việc thực hiện ĐTM:
 • Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2001;
 • Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;
 • Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
 • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007;
 • Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019.
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013;
 • Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013;
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020;
 • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 • Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/06/2015;
 • Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/06/2017;
 • Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2007.
 • Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/6/2018.
 • Luật nhà ở số 65/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014;
 • Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2009;
 • Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2017;
 • Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
 • Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
 • Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.
 • Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2016 của Chính phủ Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.
 • Nghị định số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Chính Phủ Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
 • Nghị định số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.
 • Nghị định số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 • Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;
 • Nghị định 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc;
 • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
 • Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương;
 • Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 về Hướng dẫn luật bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động;
 • Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động;
 • Thương binh và Xã hội về Ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;
 • Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;
 • Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;
 • Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 
 • Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
 • TCVN 4513:1988 - Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 4519:1998 - Hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
 • TCVN 7336:2003 – Phòng cháy chữa cháy – hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt;
 • TCVN 3890:2009 - Phương tiện PCCC và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
 • TCVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
 • QCVN 01:2021/BXD – Quy hoạch xây dựng
 • TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 6705:2009 - Chất thải rắn thông thường - Phân loại;
 • TCVN 6706:2009 - Chất thải nguy hại - Phân loại;
 • TCVN 6707:2009 - Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo;
 • QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh;
 • QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
 • QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
 • QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
 • QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
 • QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
 • QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;
 • QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;
 • QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
 • QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;
 • Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động;
 • Các văn bản của dự án
 • Quyết định số 1322/QĐ.CT.UBT của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 07/5/2003 v/v Chấp thuận chủ trương đầu tư và và giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH VP lập dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho công nhân tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 • Quyết định số 2389/QĐ.CT.UBT của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 18/6/2004 v/v giao quyền giao đất cho Công ty TNHH VP để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 • Quyết số 240/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 về việc điều chỉnh Điều 1 quyết định số 2389/QĐ.CT.UBT ngày 18/6/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai.
 • Quyết định số 3557/QĐ.CT.UBT ngày 02/10/2003 - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 • Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH VP làm chủ đầu tư.
 • Giấy xác nhận số 26/GXN.UBND ngày 16/6/2008 của UBND Huyện Nhơn Trạch về về Xác nhận đăng ký bản cam kết môi trường của dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia diện tích 92.075mtại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về dự án

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600602315 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 04/09/2002;
 • Các văn bản pháp lý khác về đất đai được đính kèm trong Phụ lục 1 của báo cáo.

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Với mục tiêu viết báo cáo ĐTM cho dự án một cách đầy đủ và hiệu quả, không bỏ sót tác động cũng như đánh giá đúng mức độ của chúng. Đồng thời có thể thu thập thông tin hiệu quả, chúng tôi thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Xây dựng đề cương chi tiết của dự án.
 • Bước 2: Thu thập tài liệu và các văn bản cần thiết liên quan đến dự án.
 • Bước 3: Khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trường như: khảo sát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, quan trắc hiện trạng chất lượng môi trường không khí, hệ sinh thái trong khu vực của dự án.
 • Bước 4: Cơ quan chủ đầu tư và cơ quan tư vấn tổ chức hội thảo.
 • Bước 5: Tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Bước 6: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thông qua báo cáo ĐTM lần cuối.
 • Bước 7: Bảo vệ trước hội đồng thẩm định.

Công ty TNHH VP là chủ đầu tư dự án. Công ty CP tư vấn đầu tư và TKXD Minh Phương là đơn vị lập báo cáo ĐTM chịu trách nhiệm về việc xác định các thông số môi trường, hợp đồng lấy mẫu phân tích, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực dự án, tư vấn cho Công ty TNHH ... những giải pháp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực.

Công ty TNHH VP thống kê các số liệu về hạng mục công trình xây dựng, hướng dẫn đơn vị tư vấn khảo sát thực địa.

Báo cáo ĐTM được hai cơ quan tổ chức hội thảo, xem xét và chỉnh sửa trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai thẩm định và phê duyệt.

Báo cáo ĐTM của dự án “Khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch , tỉnh Đồng Nai” được thực hiện dưới sự phối hợp của các đơn vị sau:

 • Đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM:
 • Tên đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn đầu tư và TKXD Minh Phương
 • Đại diện pháp lý: Ông Nguyễn Văn Thanh               Chức vụ: Giám đốc.
 • Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0856399630
 • Email: ctyminhphuongpmc2@gmail.com.          
 • UBND tỉnh Đồng Nai;
 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai;
 • Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch;
 • UBND xã Phú Hội

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường

Báo cáo ĐTM dự án “Khu nhà ở công nhân và chuyên gia huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”, đã sử dụng các phương pháp đánh giá để định tính và định lượng các tác động của dự án đến các điều kiện tự nhiên và môi trường. Việc định lượng hóa các tác động là một công việc khó khăn và phức tạp, tuy nhiên trong báo cáo ĐTM này chúng tôi đã tham khảo và nghiên cứu sử dụng các phương pháp đánh giá đang được sử dụng nhiều hiện nay.


CHƯƠNG 1MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Thông tin chung về dự án

1.1.1. Tên dự án

KHU NHÀ Ở CÔNG NHÂN VÀ CHUYÊN GIA TẠI HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

1.1.2. Thông tin dự án

 • Nguồn vốn: 1.893.467.000.000 (Một nghìn, tám trăm chín mươi ba tỷ, bốn trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn)
a. Vị trí của dự án
1.1.3. Vị trí địa lý của dự án

Dự án Khu nhà ở công nhân và chuyên gia tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, diện tích 92.075 m2

b. Ranh giới tiếp giáp khu đất dự án

c. Hiện trạng khu vực dự án

Hiện trạng quản lý và sử dụng đất

Khu đất thực hiện dự án hiện tại đã xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè, đường sá, hệ thống thoát nước thải, nước mưa, cây xanh và cảnh quan.

Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

1.1.4. Mục tiêu

Mục tiêu của dự án nhằm tạo ra giá trị sống và các tiện ích trong sinh hoạt của người dân ngày càng được hiện đại, đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của người dân về nơi ở và sử dụng dịch vụ trong tương lai. Mặt khác, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của địa phương nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. Dự án mang lại các lợi ích sau:

 • Xây dựng khu dân cư đúng tiêu chuẩn, tiện nghi, hiện đại và có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan đô thị và hệ thống hạ tầng đô thị của khu vực huyện Nhơn Trạch.
 • Tạo thêm quỹ nhà ở ổn định lâu dài đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhà ở và sử dụng các dịch vụ của người dân trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng của khu vực huyện Nhơn Trạch nói riêng và của tỉnh Đồng Nai nói chung.
 • Khai thác hiệu quả giá trị kinh tế của khu đất.

1.1.5. Quy mô, công suất, công nghệ và loại hình của dự án

a. Quy mô

b. ng nghệ, loại hình dự án

1.2Các hạng mục công trình của dự án

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án

Tại sao nên chọn Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Thiết Kế Xây Dựng Minh Phương ?

 • Là Đơn vị chuyên cung cấp tư vấn các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.
 • Tư vấn nhiệt tình, giá thành thấp, mang tính cạnh tranh cao.
 • Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.
 • Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:
 • Lắng nghe nhu cầu, yêu cầu của khách hàng.
 • Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng duyệt kí kết hợp đồng.
 • Đúng thời gian hoàn thành quy định dự án theo yêu cầu của khách hàng

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha