Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận

Ngày đăng: 29-12-2020

1,014 lượt xem

Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ dự thầu

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

2. Tổ chuyên gia

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSDT

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật                       

5. Kết quả đánh giá về tài chính

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN II: CÁC MẪU ĐÁNH GIÁ

Mẫu số 1. Kiểm tra HSDT

Mẫu số 2: Đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Mẫu số 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Mẫu số 4B: Đánh giá về kỹ thuật

Mẫu số 5: Sửa lỗi

Mẫu số 6: Hiệu chỉnh sai lệch

Mẫu số 11: Tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính

PHẦN III: DANH MỤC PHÁP LÝ ĐÍNH KÈM

 

 

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

 CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ TKXD MINH PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             

                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu        : Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận

Dự án            : Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận

Địa điểm      : 41/2 Ấp 3, Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh

KÍNH GỬI: BAN QUẢN TRỊ KHU CHUNG CƯ PHÚ MỸ THUẬN XÃ PHÚ XUÂN HUYỆN NHÀ BÈ

 1. THÔNG TIN CƠ BẢN
  1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
 1. Khái quát về dự án, gói thầu
 • Chủ đầu tư:
 • Gói thầu : Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận.
 • Dự án     : Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận.
 • Giá gói thầu                                      : Giá gói thầu được duyệt là * đồng.
 • Nguồn vốn                                       : Quỹ bảo trì chung cư.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu           : Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu     : Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Loại hợp đồng                                  : Hợp đồng trọn gói.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng         : 45 ngày.
 • Thông báo mời thầu: Đăng trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia số 20201174282 - 01. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 và tờ Thông tin đấu thầu số 227 ngày 26/11/2020.
 • Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 11 giờ 00 phút, ngày 25/11/2020 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 08/12/2020 (trong giờ hành chính) tại Chung cư Phú Mỹ Thuận, 41/2 Ấp 3, Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè, Tp.HCM.
 • Nộp Hồ sơ dự thầu: Trước 09 giờ 00 phút, ngày 08/12/2020 tại Chung cư Phú Mỹ Thuận, 41/2 Ấp 3, Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè, Tp.HCM.
 • Mở thầu: Lúc 09 giờ 15 phút, ngày 08/12/2020 tại Chung cư Phú Mỹ Thuận, 41/2 Ấp 3, Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè, Tp.HCM.
 1. Các căn cứ pháp lý
 • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 • Quyết định số 111/2020-QĐ-PMT ngày 17/11/2020 của Trưởng ban Quản trị chung cư Phú Mỹ Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận”.
 • Quyết định số 113/2020/QĐ-PMT ngày 24/11/2020 của Trưởng ban Quản trị chung cư Phú Mỹ Thuận về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận”;
 1. Danh sách nhà thầu mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGÀY NỘP

1

Công ty TNHH Hoàng Phúc

08/12/2020

2

Công ty TNHH Kỹ nghệ Đông Nam Á

08/12/2020

3

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

08/12/2020

4

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

08/12/2020

5

Công ty TNHH TM DV Thang máy Thiên Phong

08/12/2020

 
 1. Tổ chuyên gia
 1. Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia
 • Tổ chuyên gia được Công ty CP TV ĐT và TKXD Minh Phương thành lập theo Quyết định số 11.18/QĐ-MP ngày 18/11/2020 để thực hiện lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận”;
 • Căn cứ Hợp đồng số 18/HĐDV/HSMT ngày 18/11/2020 giữa Ban Quản trị chung cư Phú Mỹ Thuận và Công ty CP TV ĐT và TKXD Minh Phương về việc Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, sửa chữa và cải tạo 8 thang máy chung cư Phú Mỹ Thuận”.
 1. Thành phần tổ chuyên gia

          Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được liệt kê tại Bảng số 1:

Bảng số 1

STT

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Phân công công việc

1

Lê Thị Quỳnh Trang

Tổ trưởng

Phụ trách Kỹ thuật, công nghệ

2

Đỗ Thị Kim Sơn

Tổ viên

Phụ trách Kinh tế, pháp lý, tài chính

 
 1. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia
 • Thời gian hoàn thành: Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Cách thực hiện: Theo nhóm.
  1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HSDT
   1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

          Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp được tổng hợp theo Bảng số 2 dưới đây:

 

Bảng số 2

STT

Tên nhà thầu

Nội dung không thống nhất

Ghi chú

Bản gốc

Bản chụp

 

1

Công ty TNHH Hoàng Phúc

 

 

Không phát hiện nội dung không thống nhất giữa bản gốc và bản chụp của các HSDT

2

Công ty TNHH Kỹ nghệ Đông Nam Á

 

 

3

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

 

 

4

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

 

 

5

Công ty TNHH TM DV Thang máy Thiên Phong

 

 

 
 1. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT
 1. Tổng hợp kết quả

          Kết quả kiểm tra HSDT theo Mẫu số 1 và đánh giá về tính hợp lệ của HSDT theo Mẫu số 2 được tổng hợp theo Bảng số 3 dưới đây:

Bảng số 3

STT

Tên nhà thầu

Kết luận

Ghi chú

1

Công ty TNHH Hoàng Phúc

Đạt

Mẫu số 1

Mẫu số 2

2

Công ty TNHH Kỹ nghệ Đông Nam Á

Không Đạt

Mẫu số 1

Mẫu số 2

3

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Đạt

Mẫu số 1

Mẫu số 2

4

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

Đạt

Mẫu số 1

Mẫu số 2

5

Công ty TNHH TM DV Thang máy Thiên Phong

Không Đạt

Mẫu số 1

Mẫu số 2

 
 • Hồ sơ dự thầu được đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính: 03.

1/ Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình;

2/ Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam;

3/ Công ty TNHH Hoàng Phúc

 • Hồ sơ dự thầu không được đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính: Không có.

1/ Công ty TNHH Kỹ nghệ Đông Nam Á;

 2/ Công ty TNHH TM DV Thang máy Thiên Phong

 1. Thuyết minh về các trường hợp HSDT không hợp lệ

1/ Công ty TNHH Kỹ nghệ Đông Nam Á;

HSDT có hiệu lực trong thời gian 01 ngày, kể từ ngày 08/12/2020, không đạt yêu cầu HSMT, yêu cầu HSMT là 90 ngày

 2/ Công ty TNHH TM DV Thang máy Thiên Phong

HSDT có hiệu lực trong thời gian 01 ngày, kể từ ngày 08/12/2020, không đạt yêu cầu HSMT, yêu cầu HSMT là 90 ngày

 1. Các nội dung bổ sung, làm rõ HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • (Không có).
  1. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
 1. Tổng hợp kết quả

Trên cơ sở đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của từng nhà thầu (lập theo Mẫu số 3), kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng số 4 dưới đây:

Bảng số 4

STT

Tên nhà thầu

Kết luận

Ghi chú

1

Công ty TNHH Hoàng Phúc

Đạt

Mẫu số 3

2

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Đạt

Mẫu số 3

3

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

Đạt

Mẫu số 3

 1. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong HSMT

Không có.

 1. Các nội dung làm rõ HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

(Không có)

 1. Kết quả đánh giá về kỹ thuật:
 1. Tổng hợp kết quả

Trên cơ sở đánh giá về kỹ thuật của từng HSDT lập theo Mẫu số 4B, kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo Bảng số 5 dưới đây:

Bảng số 5

STT

Tên nhà thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú

1

Công ty TNHH Hoàng Phúc

Đạt

Mẫu số 4B

2

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Đạt

Mẫu số 4B

3

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

Đạt

Mẫu số 4B

 1. Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong HSMT:

(Không có).

 1. Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá:

(Không có).

 1. Kết quả đánh giá về tài chính

Trên cơ sở đánh giá về tài chính của từng HSDT (lập theo Mẫu số 11), kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 6 dưới đây:

Bảng số 6

STT

Nội dung

Công ty TNHH Hoàng Phúc

Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình

Công ty Cổ phần TM Thiên Nam

1

Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có) )

3.500.000.000

3.700.000.000

3.757.391.000

2

Giá trị sửa lỗi

0

0

0

3

Giá trị hiệu chỉnh sai lệch

0

0

0

4

Tỷ lệ % sai lệch thiếu

0,000 %

0,000 %

0,000 %

5

Giá trị giảm giá (nếu có)

50.000.000

420.000.000

0

6

Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (giá có)

3.450.000.000

3.280.000.000

3.757.391.000

 1. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT

Trên cơ sở đánh giá HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá HSDT được tổng hợp theo Bảng số 7 với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 7

STT

Nội dung

Công ty TNHH Hoàng Phúc

Công ty TNHH Kỹ nghệ Đông Nam Á

Công ty TNHH TM Thái Bình

Công ty Cổ phần TM Thiên Nam

Công ty Thiên Phong

1

Kết quả đánh giá tính hợp lệ của HSDT

Đạt

Không đạt

Đạt

Đạt

Không đạt

2

Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Đạt

-

Đạt

Đạt

-

3

Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Đạt

-

Đạt

Đạt

-

 

Phương pháp giá thấp nhất

 

 

 

 

 

4

Giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (giá có)

3.450.000.000

-

3.280.000.000

3.757.391.000

-

5

Xếp hạng các HSDT

2

-

1

3

-

 
 1. Đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT

(Không có).

 1. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1. Danh sách nhà thầu được đề nghị trúng thầu:
 • Đơn vị đề nghị trúng thầu : 
 • Giá trúng thầu   : 
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
 • Loại hợp đồng  : Hợp đồng trọn gói.
 1. Nhận xét về đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình lựa chọn nhà thầu:
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
 • Số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu: 05 nhà thầu mua HSMT và 05 nhà thầu nộp HSDT.
 • Các nội dung của HSDT của tất cả các nhà thầu đều được đánh giá thống nhất dựa trên các tiêu chuẩn chung của HSMT.
 • Nhà thầu trúng thầu là Công ty ... có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá * đồng thấp hơn giá gói thầu được duyệt là 3.763.177.000 đồng.
 1. Những nội dung của HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý:
 • (Không có).

BÁO CÁO NÀY ĐƯỢC LẬP BỞI

 

Lê Thị Quỳnh Trang .....................................

Đỗ Thị Kim Sơn ...........................................

 

Xem thêm Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu

 

GỌI NGAY - 0907957895

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: 028 3514 6426 - 0903 649 782  - 0914526205
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:
0907957895

FANPAGE